Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0330219

1.3 Site name

Albrunna lund

1.4 First Compilation date

2001-01

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Kalmar län
Address:               
Email:kalmar@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2004-12
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.415100
Latitude:56.318500

2.2 Area [ha]

36.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      0.8  0.00 
6510  info      0.8  0.00 
9020  info      18.7  0.00 
9160  info      3.9  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N103.00
N1697.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området utgörs av en isolerad lövskogslund belägen mellan Stora Alvaret i öster och jordbruksmark vid Kalmarsund i väster. Berggrunden utgörs av ordovicisk kalksten överlagrad med en lerig morän.

4.2 Quality and importance

Syftet är att bevara en naturskogsartad ädellövskog av ek-ask-almtyp med dess fauna och flora i gynnsamt tillstånd samt att bevara och hävda ängsmarken så att dess botaniska värden kan bestå. Rik flora av kärlväxter och kryptogamer med förekomst av ett flertal hotade och sällsynta lavar och svampar.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MH04.02b
HK04.03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
MA10.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE02100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
SE02Albrunna lund=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Albrunna lund=100.00

5.3 Site designation (optional)

Objektet ingår i område utpekat som riksintresse för naturvården och kulturmiljövården. Inom område utpekat i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet. Inom området förekommer fornlämningar.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Kalmar län
Address:
Email:kalmar@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Albrunna lund
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Skötselplan 1996-12-19

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0330219
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY