Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0330232

1.3 Site name

Ljungbyån

1.4 First Compilation date

2001-01

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Kalmar län
Address:               
Email:kalmar@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.041400
Latitude:56.769200

2.2 Area [ha]

56.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      35.9  0.00 
7140  info      5.9  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1383Dichelyma capillaceum         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0692.00
N078.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Ljungbyån rinner genom en mycket jämn moränplatå med ytterligt små höjdskillnader. På vissa partier korsar vattendraget isälvsavlagringar. Beggrunden utgörs av sura urbergarter. I anslutning till ån finns flera mycket värdefulla våtmarker och odlingsmarker.Ljungbyån mellan Flerohopp och Trekanten kännetecknas både i stor och liten skala av ett synnerligen välutbildat system av bifurkationer (vattendrag med delat lopp). Huvudfåran bildar två skilda strömmar. I det storskaliga mönstret ingår även de båda mycket små vattendragen Kölebäcken och Äspebäcken, av vilka den senare på nytt delas efter halva sitt lopp. Av de tre bäckarna mynnar två i Sankt Sigfridsån och en i den egentliga Ljungbyån. Hela förloppet är anmärkningsvärt och visar hur vattnet beter sig då det rinner genom en extremt flack terräng.

4.2 Quality and importance

Ljungbyån rinner genom en mycket flack moränplatå. Vissa delar har ett starkt meandrande lopp med välutbildade bifurkationer. Utmed ån, som delar sig i två huvudfåror, finns värdefulla våtmarker. Åförloppet är av stort geohydrologiskt intresse. Ljungbyån hyser en skyddsvärd stam av storvuxen havsöring. Utefter ån finns växtlokaler för hårklomossa.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MH01.05o
MH01.09o
MH04.01o
MH04.02o
MI01b
HJ02.05.02b
HJ03.01b
HJ03.02b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.06o
MJ02.01.03o
HJ02.04.01b
HJ03.02.01b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Aktuell del av Ljungbyån är bedömt som riksintresse för naturvården.Ljungbyån omfattas av srtandskydd på 100 m.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Kalmar län
Address:
Email:kalmar@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Ljungbyån
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0330232
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY