Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

SE0330266

1.3 Site name

Egby sjömarker

1.4 First Compilation date

2001-01

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Kalmar län
Address:               
Email:kalmar@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2002-01
National legal reference of SPA designationGovernmental act M2000/1680/Na
Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.872800
Latitude:56.869600

2.2 Area [ha]

983.4000

2.3 Marine area [%]

73.4000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %) Marine Baltic Sea (73.40 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info      56.2  0.00 
1140  info      19.7  0.00 
1170  info      274.5  0.00 
1210  info      0.1  0.00 
1630  info      17.3  0.00 
6210  info  X     81.6  0.00 
6280  info      17.2  0.00 
6410  info      122.6  0.00 
7230  info      0.4  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA132Recurvirostra avosetta         
BA132Recurvirostra avosetta         
BA195Sterna albifrons         
BA195Sterna albifrons         
BA194Sterna paradisaea         
BA194Sterna paradisaea         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0173.00
N032.00
N082.00
N097.00
N1013.00
N141.00
N171.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kustzonen utmed mellersta och södra Ölands östra sida präglas av en mycket flack topografi och en öppen landskapsbild. Strandlinjen saknar nästan helt framträdande uddar och är oftast helt rak.Kusten är en s.k. flackkust, d.v.s. en flack landyta sänker sig långsamt i övergången mellan land och hav. Moränstränder dominerar och är ofta block- och stenrika. Mindre områden med sandstränder förekommer här och var. Vid dessa sker en pålagring av material som ger upphov till mindre strand-vallar. Berggrunden utgörs av ordovicisk kalksten som huvudsakligen överlagras av en lerig morän.

4.2 Quality and importance

Syftet med objektet är att bevara en kuststräcka med representativa, breda, betespräglade och välbevarade strandängar (sjömarker) och anslutande grunda kustvattenmiljöer.Strandängarna och våtmarkerna ska skyddas då de hyser ett mycket rikt fågelliv och är av stor betydelse både för häckande och rastande fågel. Ett mål är även att bevara stora arealer med grunda ler- och sandbottnar som är viktiga lek- och uppväxtområden för fisk.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA10.01i
MG01b
HH01.05b
HH03.01o
MH04.02o
HI01b
MJ02.05b
HK03.04b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
HA04.02.05i
HA10.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Objektet omfattas av strandskydd om 300 meter. För landområdet gäller förordnande om landskapsbildsskydd.Objektet ligger inom ett större område bedömt som riksintresse för naturvården.Objektet är dessutom utpekat i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Kalmar län
Address:
Email:kalmar@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Egby sjömarker
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0330266
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY