Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0330272

1.3 Site name

Äleklintabrottet

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Kalmar län
Address:               
Email:kalmar@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.774900
Latitude:56.981600

2.2 Area [ha]

23.0000

2.3 Marine area [%]

1.2400

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %) Marine Baltic Sea (1.24 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1220  info      2.9  0.00 
1230  info      0.2  0.00 
6210  info  X     14.1  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1974Senecio jacobea ssp. gotlandicus    50   
P1493Sisymbrium supinum         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0535.00
N0963.00
N141.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området består av ett stycke klint med anslutande alvarbetesmarker och stränder längs Ölands västra kust. Betesmarkerna har tunna jordlager och berget går i dagen på flera ställen. Grusalvar av olika typer dominerar. Klinten går helt nära strandlinjen och är utsatt för pågående erosion. I klinten vid kan man studera de äldsta kalkstenslagren, Latorp- och Lannakalksten, samt de underlagrade bergarterna. Överst finns ett 2,5 meter mäktigt lager med underordovicisk kalksten. Under detta finns ett drygt metertjockt lager med underordovicisk alunskiffer. Därefter kommer överkambriska orstensbankar och orstensbollar mellanlagrade av ett tunt alunskifferlager. Under detta kan man på flera håll se de översta delarna av den mellankambriska paradoxissimussiltstenen. Den består av en växellagring mellan tunna lager av lerskiffer och siltsten. På toppen av klinten finns svallgrus med en mäktighet av 2-3 meter.

4.2 Quality and importance

Klintkust och alvarmarker - växtplats för arter som ölandssolvända, kalkkrassing och alvarstånds.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA07b
MA10.01i
MG01.03.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i
MA10.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Forslund, M. red. (2001) Natur och kultur på Öland. Länsstyrelsen i Kalmar län. s 255-256.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE99100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
SE99skydd för landskapsbilden+100.00

5.3 Site designation (optional)

Området omfattas av strandskydd upp till 300 meter från strandlinjen samt i sin helhet av förordnande om skydd för landskapsbilden.Området är delvis av riksintresse såväl för naturvården, friluftslivet samt kulturmiljövården.Inom området finns flera skyddade fornlämningar.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Kalmar län
Address:
Email:kalmar@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Äleklintabrottet
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0330272
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY