Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0410208

1.3 Site name

Brunnsskogen

1.4 First Compilation date

2001-01

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Blekinge län
Address:               
Email:blekinge@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2004-12
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.278100
Latitude:56.195500

2.2 Area [ha]

72.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      2.68  0.00 
9010  info      18.46  0.00 
9070  info      1.98  0.00 
9110  info      33.08  0.00 
9130  info      3.72  0.00 
9180  info      1.27  0.00 
9190  info      3.34  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1083Lucanus cervus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.00
N106.00
N144.00
N1658.00
N1726.00
N191.00
N201.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Brunnsskogen är ett tätortsnära skogs- och parkområde med mycket höga kultur- naturvärden, som i de skogliga delarna med sydsvenska mått mätt, har tämligen opåverkad natur. Området omfattar flera olika skogstyper. Karaktäristiskt för Brunnsskogen är näringsfattig bokskog med inslag av värdefull död ved i form av högstubbar och lågor. Högplatån runtom Trollsjön domineras av näringsfattig ekskog med flera hällmarkspartier. I de nordvästra och norra delarna finns de hävdade markerna med hamlad ask och ekhagmark samt en relativt nyanlagd våtmark (tidigare torvtäkt), vilken idag betas med får. Parkens utformning präglas av brunnsepoken vilken hade sin storhetstid under slutet av 1800- talet.Alla trädslag av ädellöv finns representerade i Brunnsskogen. Värdefulla är inte minst sluttningarna med lind, bokskogarna med grova träd och ett unikt bestånd av idegran. De grova träden är ibland inväxta med unga träd av ek och bok. Ek har i stora delar av området svårt att föryngra sig och boken tar över. Störst värde för den biologiska mångfalden har dock de gamla grova ekarna och bok, samt mängden grov, död ved som förekommer i området. Mångfalden av arter i Brunnsskogen kräver god tillgång till grov död ved. Flera rödlistade- och signalarter av lavar och mossor förekommer såsom bokvårtlav, bokkantlav, rosa lundlav, och stiftklotterlav. Även rödlistade eller naturvårdsintressant fjärilar och skalbaggar finns representerade, till exempel körsbärsfuks, vasspetsad sikelvinge, tvärstreckat mottfly, ekoxe , bokoxe, ädelguldbagge och blankknäppare. Under mykologiveckan 2003 återfanns i området 73 svamparter, bland annat oxtungsvamp och igelkottröksvamp.Brunnsskogen har stora värden för friluftslivet då stigar och vägar från brunnsepoken har hållits igott skick och området ligger i direkt anslutning till tätorten.A decideous woodland mosaik close to the old healt resort Ronneby brunn. The site has also a big historical and social interest.

4.2 Quality and importance

An important site for red-listed species.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.03i
LB02.04i
LD01.01i
LH04o
MJ03.01b
MJ03.02b
LK03.04b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.02i
LB02.06i
MB06i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE0290.00
SE9910.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
SE02Brunnsparken*64.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Ronneby kommun
Address:
Email:stadshuset@ronneby.se
Organisation:Länsstyrelsen i Blekinge län
Address:
Email:blekinge@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Brunnsskogen
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0410208
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY