Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0420087

1.3 Site name

Listarumsåsens naturreservat

1.4 First Compilation date

1995-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Skåne län
Address:               
Email:skane@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1995-12
Date site confirmed as SCI:2004-12
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.090200
Latitude:55.572300

2.2 Area [ha]

59.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
4030  info      3.3  0.00 
6230  info      2.3  0.00 
6410  info      3.8  0.00 
7140  info      0.18  0.00 
9080  info      3.1  0.00 
9130  info      36.2  0.00 
9180  info      0.15  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N101.00
N1699.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Part of a very well defined system of boulder ridges, extending for almost 10 km in east-west direction. A single ridge in the western part of the area divides into several, small parallel ridges in the eastern part. Contrary to most boulder ridges in southernmost Sweden Listarumsåsen is practically devoid of human exploitation in the form of gravel pits.

4.2 Quality and importance

Natura 2000-området Listarumsåsens naturreservat är en del av ett mycket väldefinierat system med rullstensåsar, som sträcker sig nästan 10 km i öst-västlig riktning norr om Smedstorp. Åsen i väster delar sig i flera små parallella åsar längre österut. I motsats till de flesta isälvsavlagringar med åsar i södra Sverige är Listarumsåsen praktiskt taget utan mänsklig exploatering när det gäller grustäkter.Området har traditionellt använts som betesmarker och domineras numera av ädellövsskog men i den västra delen finns öppna gräsmarker. De flesta gräsmarker har inte gödslats med moderna jordförbättringsmedel och därför finns det fortfarande en intressant flora. Förekomsten av äldre skog indikerar en hög förekomst av en rik insektsfauna. Rullstensåsen utgör en viktig spridningskorridor för djur och växter i landskapet.Det geografiskt utsträckta ås-systemet är en viktig korridor för spridning av djur och växter i regionen.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
MA07i
HA08i
HB02.02i
HB02.04i
MD01.02b
ME01.03b
MH01.05i
MH02.06b
MH04b
HI02i
MJ02b
MK04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i
HB02.05i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE02100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Skåne län
Address:
Email:skane@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Listarumsåsens naturreservat
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0420087
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY