Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

SE0540062

1.3 Site name

Östen

1.4 First Compilation date

1995-11

1.5 Update date

2010-05

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Address:               
Email:vastragotaland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1996-03
National legal reference of SPA designationGovernmental act M96/867/4

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.920000
Latitude:58.562700

2.2 Area [ha]

1475.4000

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis          DD 
BA052Anas crecca    500  1500   
BA050Anas penelope    500   
BA041Anser albifrons          DD 
BA039Anser fabalis    10  12000   
BA222Asio flammeus          DD 
BA021Botaurus stellaris     
BA045Branta leucopsis    10   
BA145Calidris minuta     
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus          DD 
BA084Circus pygargus          DD 
BA122Crex crex          DD 
BA037Cygnus columbianus bewickii    10  10   
BA038Cygnus cygnus    500  1000   
BA236Dryocopus martius          DD 
BA098Falco columbarius     
BA154Gallinago media     
BA002Gavia arctica     
BA127Grus grus     
BA127Grus grus          DD 
BA338Lanius collurio          DD 
BA157Limosa lapponica     
BA068Mergus albellus    10  20   
BA094Pandion haliaetus     
BA072Pernis apivorus          DD 
BA170Phalaropus lobatus     
BA151Philomachus pugnax    10  20   
BA140Pluvialis apricaria          DD 
BA007Podiceps auritus     
BA119Porzana porzana     
BA190Sterna caspia          DD 
BA193Sterna hirundo          DD 
BA194Sterna paradisaea          DD 
BA166Tringa glareola     
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0635.00
N0710.00
N1050.00
N163.00
N172.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Östen är en grund lerslättsjö med näringsrikt vatten och en riklig vegetation. Tidan och Ösan genomflyter sjön. Östen är en av landets värdefullaste fågelsjöar och utgör en mycket viktig länk i den kedja av rastlokaler som gäss, svanar, änder och vadare är i behov av under sin flyttning. Vid normal vårflod ökar sjöns yta med 50%. Utmed sjöns norra delar finns en stor yta betad strandäng. I söder finns stora arelaer med videsnår och alsumpskog som ibland kan vara grov och tämligen orörd med lågor och torrträd. Landskapet runt omkring sjön är ålderdomligt. Söder och öster om sjön finns mestadels stora öppna åkermarker med enstaka träddungar. Området har stor betydelse för fågellivet.

4.2 Quality and importance

Ramsar-område. Skyddat som naturvårdsområde. Riksintresse för naturvård och kulturmiljövård.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
MA04.03i
HA08o
LCi
LEb
MG01i
MG05.11o
LH01o
MI02i
MJ02b
MJ03.01b
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
HA04i
HF03.02.04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE000.20
SE0399.80

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
SE03Östen-94.00
SE02Logården-6.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarÖsten=100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Address:
Email:vastragotaland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Östen
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0540062
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY