Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0620276

1.3 Site name

Hemshyttan NR

1.4 First Compilation date

2002-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Dalarnas län
Address:               
Email:dalarna@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2003-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.647500
Latitude:60.050400

2.2 Area [ha]

27.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      20.87  0.00 
91D0  info      0.14  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N18100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området är beläget vid Hemshyttan i Söderbärke socken i detgenuina Bergslagen. Naturvärdena är främst knutna till löv-skogen, som domineras av björk och asp. De tre reservatsom-rådena utgör lövskogskärnor med visst barrinslag i en traktmed ett betydelsefullt lövinslag i barrskogarna. Ofta sitterde rödlistade arterna just på asparna t.ex. aspgelélav ochstor aspticka. Området har också goda förutsättningar för ettrikt fågelliv t.ex. för hackspettar, andra hålbyggare ochlövskogsfåglar. De bofasta fågelarter som tas upp i EU:s ha-bitatdirektiv är spillkråka, orre, järpe och sparvuggla. Blå-sippor, trolldruva och missne visar på goda markförhållanden.Här finns också en av Dalarna mycket få växtplatser för löv-binda. Sumpskog och kärrstråk förekommer på några ställen,i bland med grova klibbalar.De mellersta området har drygt 100 m strand mot Flaxtjärn och det södra området över en kilometer strand mot Ginnan. Särskilt i mellanområdet ligger ett större antal spridda rik-block med ovanligt varierad flora av kärlväxter och mossor.Dvärghäxört bildar mattor på flera block. En stor del av detsödra området utgörs av ett oplanterat hygge upptaget 1991med ett rikligt med hårt älgbetat plantuppslag av asp ochbjörk samt värdefulla sparade trädgrupper och strandzoner.Sedan länge har inget eller endast ett begränsat skogsbrukbedrivits på de två nordligaste områdena.

4.2 Quality and importance

De två nordligaste reservatsdelarna innehåller lövskog med höga naturvärden. I det södra området dominerar ett rikt plantuppslag av björk och asp och där förväntas naturvärdena öka med stigande ålder.Naturreservatet ingick tidigare som en del i ett av tio storområden i Sverige inom ramen för projektet "Vitryggig hackspettslandskap och nya naturreservat" där Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen försöker bevara och utveckla lövskogensnaturvärden.De tre reservatsområdena utgör lövskogskärnor med visst barrinslag i en trakt med ett betydelsefullt lövinslag i barrskogarna. Ofta sitterde rödlistade arterna just på asparna t.ex. aspgelélav och stor aspticka. Området har också goda förutsättningar för ett rikt fågelliv t.ex. för hackspettar, andra hålbyggare ochlövskogsfåglar.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LJ01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MJ01.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE02100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
SE02Naturreservatet Hemshyttan=100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Dalarnas län
Address:
Email:dalarna@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hemshyttan NR
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0620276
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY