Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0620286

1.3 Site name

Krokbäcken

1.4 First Compilation date

2002-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Dalarnas län
Address:               
Email:dalarna@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2003-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.316600
Latitude:60.341100

2.2 Area [ha]

8.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      8.75  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N17100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

I sluttningarna ned mot Krokbäcken vid Hedemoragränsen växer en lång och reslig granskog med inslag av stora tallar och enstaka kraftiga björkar. Längs bäcken före- kommer sumpskog med klibbalar. Rikare skogsflora upp- träder i ett par stråk. Ett bestånd av gran och gråal avslöjar en gammal kolbotten. Skog av den här typen är ovanlig i denna del av länet.

4.2 Quality and importance

Skogsmarkens största bevarandevärden är knutna till den stora mängden högstubbar och lågor och den stora åldersspridningen i trädskiktet. Skogen är inte påverkad av modernt skogsbruk och har därför de strukturer som hör till en naturlig skog exempelvis mycket död ved döende träd och träd av olika art ålder och dimensioner. I dagens påverkade skogar är detta ovanligt. Många av naturskogens arter kan inte leva i de modernt brukade skogarna. Det gör att dessa endast finns kvar i de rester av naturskog som finns här och var i landskapet. Många av de arter som återfinns i detta område är ovanliga, hotade eller rödlistade.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LJ01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MJ01.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Dalarnas län
Address:
Email:dalarna@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Krokbäcken
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0620286
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY