Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0620315

1.3 Site name

Trygåskölen

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Dalarnas län
Address:               
Email:dalarna@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.327100
Latitude:61.764000

2.2 Area [ha]

1419.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      2.63  0.00 
3260  info      6.23  0.00 
4030  info      0.34  0.00 
6430  info      3.27  0.00 
7140  info      55.1  0.00 
7160  info      1.24  0.00 
7230  info      19.95  0.00 
7310  info      688.43  0.00 
9010  info      385.83  0.00 
9050  info      17.68  0.00 
9060  info      16.07  0.00 
91D0  info      42.93  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0754.00
N1745.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Ett stort och mycket varierat, väglöst och föga påverkat skogs-myrkomplex strax nedanför Vedungsfjällens naturreservat. Skog växer på moränkullar eller på getryggsåsar samt som sumpskog längs vattendragen. Övrig mark utgörs av mycket omfattande myrområden. Trygåskölen är ett rikkärr med stor förekomst av gräsull. Andra mer krävande arter är huvudstarr (Carex capitata) i stora bestånd och glansvide. Bland övriga arter märks björnbrodd, ängsnyckel, brudsporre, tätört, nålstarr, fjällskära och slåtterblomma. I bottenskiktet finns rikligt med brunmossor, bl.a. gyllenmossa. Kärret avvattnas på bred front mot skogen i väster där den övergår i gransumpskog. Källorna-Storkölen väster om Dyvelberget ligger i ett drumliniserat landskap med tallskog av torr/frisk ristyp med inslag av moränkullar och små åsar. Området avvattnas via Dyvelån som går tvärsigenom området omgiven av sumpskog. Myrarna domineras av rismossar av hjortrontyp med övergång till höljemossar och mjukmattor men även till tallrismossar. Lägre partiet med lösbottenkärr (strängkärr) och mjukmattor. Även övergång till skogskärr och små blandmyrar. Några mindre flarkgölkomplex.

4.2 Quality and importance

Området är synnerligen skyddsvärt av flera skäl. Våtmarkerna är opåverkade och har en mycket stor variation med inslag av sällsynta myrtyper och arter, bl. a järnockrakällkärr. Skogarna är till stor del mycket gamla och naturliga med likaledes stor spännvidd alltifrån de toraste magraste tallåsar till frodiga sumpskogar längs vattendrag. Ett flertal rödlistade arter påträffas. Forskning bedrivs i ett sumpskogsområde. Läget i direkt anslutning till Krakelandets naturreservat och inte långt ifrån Vedungsfjällens naturreservat stärker skyddsvärdet.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MJ01.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Dalarnas län
Address:
Email:dalarna@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Trygåskölen
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0620315
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY