Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720262

1.3 Site name

Svallmyren

1.4 First Compilation date

1999-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-05
Date site confirmed as SCI:2003-12
Date site designated as SAC:2009-12
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2009/4475/Na

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.538000
Latitude:62.590300

2.2 Area [ha]

213.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3220  info      21.93  0.00 
6270  info      8.63  0.00 
6410  info      0.12  0.00 
7140  info      92.83  0.00 
9010  info      1.3  0.00 
91D0  info      1.28  0.00 
91E0  info      4.12  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I4038Lycaena helle         
P1389Meesia longiseta         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N064.00
N0792.00
N174.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Svallmyren är ett ca 5 km långt och några hundra meter brett myrkomplex längs vägen Funäsdalen - Bruksvallarna, mellan landsvägen och östra stranden av den meandrande Ljusnan. Den östra delen närmast landsvägen består av en långsträckt aapamyr vilken mot väster närmast Ljusnan och i den nordligare delen övergår i björkdominerad lövsumpskog. Objektet ligger ca 630 m.ö.h. på en bergartsskarv och berggrunden består dels av glimmerskiffer och dels av fältspatkvartsit. Torvmark dominerar, men omges av jordarterna isälvsgrus och älvsediment. Variationsrik myr med omväxlande fastare och blöta partier, ibland även små gölar. Såväl mosse av nordlig typ som topogent kärr finns representerade inom objektet. Här och var i eller i direkt anslutning till myren förekommer en del gammal tall / Pinus sylvestris. I kanten närmast landsvägen finns en del källor.De öppna kärrpartierna består mestadels av mjukmattor och lösbottenpartier och mossepartierna domineras av trivial ristuvevegetation. De strandnära områdena domineras av täta videsnår och lågvuxen björk, delvis med örtrik strandvegetation. Meandringen ger upphov till ett flertal korvsjöar, erosion och ackumulation.1998 påträffades den sällsynta mossan långskaftad svanmossa / Meesia longiseta i myren.Habitatarter enl. Annex 2: Långskaftad svanmossa / Meesia longiseta.Rödlistade arter: Långskaftad svanmossa / Meesia longiseta (H4).

4.2 Quality and importance

Svallmyren är ett ca 5 km långt och några hundra meter brett myrkomplex längs vägen Funäsdalen - Bruksvallarna, mellan landsvägen och östra stranden av den meandrande Ljusnan. Den östra delen närmast landsvägen består av en långsträckt aapamyr vilken mot väster närmast Ljusnan och i den nordligare delen övergår i björkdominerad lövsumpskog. Objektet ligger ca 630 m.ö.h. på en bergartsskarv och berggrunden består dels av glimmerskiffer och dels av fältspatkvartsit. Torvmark dominerar, men omges av jordarterna isälvsgrus och älvsediment. Variationsrik myr med omväxlande fastare och blöta partier, ibland även små gölar. Såväl mosse av nordlig typ som topogent kärr finns representerade inom objektet. Här och var i eller i direkt anslutning till myren förekommer en del gammal tall / Pinus sylvestris. I kanten närmast landsvägen finns en del källor.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
MA04.01i
MA07i
MG01.03.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE0090.00
SE9910.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Svallmyren
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720262
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY