Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720265

1.3 Site name

Vallån Frostviken

1.4 First Compilation date

1999-10

1.5 Update date

2010-05

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-05
Date site confirmed as SCI:2003-12
Date site designated as SAC:2009-12
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2009/4475/Na

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.997300
Latitude:64.753900

2.2 Area [ha]

186.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3220  info      10  0.00 
6430  info      0.00 
7160  info      0.5  0.00 
9040  info      15  0.00 
9050  info      0.00 
9070  info      120  0.00 
91E0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1948Calamagrostis chalybaea         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0614.00
N072.00
N1611.00
N1773.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Ca 5,5 km lång sträcka av alpint vattendrag norr om Jormvattnet. Objektet sträcker sig från Domängränsen öster om Storlidfjället ca 460 m.ö.h. och ner till utloppet i Lill-Jorm ca 350 m.ö.h.. Ån tillförs vatten från en mängd mindre bäckar längs sträckan. Längs ån har deltaland bildats på två ställen, dels strax nedströms Vallarna (Vållan) och dels i nedre delen vid utloppet. Mellan dessa deltaområden har ån skurit sig djupt ner i skifferberget och passerar där genom en djup ravin kantad av branta höga skifferlodytor och klippväggar varvat med lätteroderade höga slänter, lokalt med skredärr. På flera ställen förekommer vattenfall och forsar. Berggrunden består huvudsakligen av kalkfyllit och jordarterna är moiga - leriga moräner, grova issjösediment, fina älvsediment och lokalt hällmark. Vallån kantas av fjällbjörkskog i de övre delarna, graninslaget ökar successivt en bit ner och granen blir efterhand dominerande. Den nedre delen, uppströms landsvägen består av alluvial gråaldominerad lövskog med visst inslag av hägg / Prunus padus och lokalt glasbjörk / Betula pubescens samt någon enstaka mycket gammal gran / Picea abies. Visst inslag av alluvial lövskog finns även i det övre deltat. Strax uppströms landsvägen, i direkt anslutning till den alluviala lövskogen finns en mindre gransumpskog. Gammal gran / Picea abies finns på flera ställen längs ån, främst på östra sidan i branterna mot ravinen och i gransumpskogen, men delvis även längs västra sidan. Död ved förekommer i varierande omfattning, i den alluviala lövskogen delvis rikligt med död ved av gråal / Alnus incana, hägg / Prunus padus och glasbjörk / Betula pubescens. Här är vissa partier helt orörda medan andra är påverkade av främst forna tiders slåtter och bete. Delvis finns mycket död ved också längs östra sidan av ravinen. Strandvegetationen är genomgående örtrik. I den alluviala lövskogen finns enorma mängder strutbräken / Matteuccia struthiopteris. I deltalandet vid Vallarna finns en del igenväxta - igenväxande odlings- slåtter- och betesmark men skogsbete har återupptagits som hävdform. Inom ca 120 ha bedöms skogsbetet vara av sådan omfattning att det ger positiva effekter som hävdform. I övrigt medger inte terrängstrukturen något nämnvärt bete. Habitatarten skogsrör / Calamagrostis chalybaea förekommer rikligt i det nedre deltat, lokalt även längre uppströms och på många ställen finns fjällarter etablerade längs stränderna. I den branta sluttningen längs ravinens östra sida finns en ovanligt riklig förekomst av norsk näverlav / Platismatia norvegica på ett flertal gamla granar. Kryssmarkerad led korsar ån inom objektet. Vissa partier kan betecknas som tekniskt impediment och är samtidigt en rimlig skyddszon mot ån. Habitatarter enl. Annex 2: Skogsrör / Calamagrostis chalybaea. Rödlistade arter: Mörkhövdad spiklav / Calicium adequatum (H4), storgröe / Poa remota (H4), norsk näverlav / Platismatia norvegica (H2), tretåig hackspett / Picoides tridactylus (H4).

4.2 Quality and importance

Ca 5,5 km lång sträcka av alpint vattendrag norr om Jormvattnet. Objektet sträcker sig från Domängränsen öster om Storlidfjället ca 460 m.ö.h. och ner till utloppet i Lill-Jorm ca 350 m.ö.h.. Ån tillförs vatten från en mängd mindre bäckar längs sträckan. Längs ån har deltaland bildats på två ställen, dels strax nedströms Vallarna (Vållan) och dels i nedre delen vid utloppet. Mellan dessa deltaområden har ån skurit sig djupt ner i skifferberget och passerar där genom en djup ravin kantad av branta höga skifferlodytor och klippväggar varvat med lätteroderade höga slänter, lokalt med skredärr. På flera ställen förekommer vattenfall och forsar.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
MB02.02b
MB05b
MJ02.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Vallån Frostviken
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720265
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY