Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720266

1.3 Site name

Sjulsåsen

1.4 First Compilation date

1999-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-05
Date site confirmed as SCI:2003-12
Date site designated as SAC:2009-12
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2009/4475/Na

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.806000
Latitude:64.345900

2.2 Area [ha]

1.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8220  info      0.16  0.00 
9050  info      0.84  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1981Cynodontium suecicum         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N17100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Sydvänd, ca 250 m lång, silikatklippvägg i Sjulsåsens sydligaste del vid norra sidan av väg 342 mellan Sjulssjöns nordosthörn och vägkorsningen vid Bågede. Mellan vägen och bergväggen finns en mindre bergklack, några stora block och en något ravinartad fuktig - blöt, ganska örtrik trädbevuxen dalsänka. Delvis en djupare klyfta med liten bäck nedanför den mest fuktdrypande delen av klippväggen. Objektet ligger ca 300 m.ö.h. och berggrunden är metasandsten (Djupsjösandsten). Jordarterna är hällmark omgiven av moiga moräner. Trädskiktet domineras av gammal gran / Picea abies i östra delen och av lövträd i västra delen. Död ved förekommer sparsamt. Ovanför bergväggen impedimentmark med gran / Picea abies och tall / Pinus sylvestris. Större delen av objektet är impediment eller tekniskt impediment. 1995 påträffades habitatarten nordisk klipptuss / Cynodontium suecicum på den beskuggade klippväggen. Fortsatt beskuggning från träden i dalsänkan och bergklacken närmast vägen är en förutsättning för den sällsynta mossans existens på den sydvända klippväggen. Habitatarter enl. Annex 2: Nordisk klipptuss / Cynodontium suecicum. Rödlistade arter: Nordisk klipptuss / Cynodontium suecicum (H4).

4.2 Quality and importance

Sydvänd, ca 250 m lång, silikatklippvägg i Sjulsåsens sydligaste del vid norra sidan av väg 342 mellan Sjulssjöns nordosthörn och vägkorsningen vid Bågede. Mellan vägen och bergväggen finns en mindre bergklack, några stora block och en något ravinartad fuktig - blöt, ganska örtrik trädbevuxen dalsänka. Delvis en djupare klyfta med liten bäck nedanför den mest fuktdrypande delen av klippväggen. Objektet ligger ca 300 m.ö.h. och berggrunden är metasandsten (Djupsjösandsten). Jordarterna är hällmark omgiven av moiga moräner. Trädskiktet domineras av gammal gran / Picea abies i östra delen och av lövträd i västra delen. Död ved förekommer sparsamt. Ovanför bergväggen impedimentmark med gran / Picea abies och tall / Pinus sylvestris. Större delen av objektet är impediment eller tekniskt impediment. 1995 påträffades habitatarten nordisk klipptuss / Cynodontium suecicum på den beskuggade klippväggen.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB02.02b
MG01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Sjulsåsen
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720266
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY