Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720276

1.3 Site name

Lillåsvallen Ramundberget

1.4 First Compilation date

1999-10

1.5 Update date

2010-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-05
Date site confirmed as SCI:2003-12
Date site designated as SAC:2009-12
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2009/4475/Na

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.407900
Latitude:62.680800

2.2 Area [ha]

10.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6520  info      1.25  0.00 
9070  info      8.85  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1530.00
N1670.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lillåsvallen är en vackert belägen fäbodvall längst ned på Ramundbergets ostsluttning på ca 700 - 750 m höjd vid den meandrande Ljusnans västra strand mellan Bruksvallarna och Ramundberget i västra Härjedalen. Den öppna delen av fäbodvallen omges av fjällbjörkskog. Berggrunden är kalkrik och består av grönskiffer och glimmerskiffer. Jordarterna är sandiga moräner och grovmo (issjösediment). Objektet ingår i "Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet" (s.k. NBO-objekt) och skötseln garanteras för närvarande genom 5-årigt miljöstödsavtal med miljöstöd (EU) för fritt fäbodbete. Drygt 4 ha är högt klassade vid ängs- och hagmarksinventeringen och vallen har placerats i högsta värdeklassen vid fäbodinventeringen. Av fäbodvallens 10 ha är 3 ha kalkgräsmarker och resten fjällbjörkskog med fritt skogsbete. Lillåsvallen brukas på traditionellt sätt och hävdas med slåtter och bete. Vegetationstypen består av rödvenäng på den brukade delen, i övrigt gräs / lågstarräng - nordlig staggtorrhed och fuktäng. Karaktärsarter i fäbodvallens flora är bl.a. ögontröst / Euphrasia sp.. Jungfru Marie nycklar / Dactylorhiza maculata ssp., brudsporre / Gymnadenia conopsea, slåtterblomma / Parnassia palustris, ormrot / Bistorta vivipara, ängsskallra / Rhinanthus minor, röllika / Achillea millefolium, hårstarr / Carex capillaris, hirsstarr / Carex panicea, svartfryle / Luzula sudetica , stagg / Nardus stricta och vårbrodd / Anthoxanthum odoratum.

4.2 Quality and importance

Lillåsvallen är en vackert belägen fäbodvall längst ned på Ramundbergets ostsluttning på ca 700 - 750 m höjd vid den meandrande Ljusnans västra strand mellan Bruksvallarna och Ramundberget i västra Härjedalen. Den öppna delen av fäbodvallen omges av fjällbjörkskog. Berggrunden är kalkrik och består av grönskiffer och glimmerskiffer. Jordarterna är sandiga moräner och grovmo (issjösediment).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HA04.03i
MA07i
MA08i
MG01.03.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE99100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lillåsvallen Ramundberget
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720276
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY