Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

SE0720282

1.3 Site name

Ånnsjön

1.4 First Compilation date

1999-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2001-05
National legal reference of SPA designationGovernmental act M2000/2882/Na
Date site proposed as SCI:2001-05
Date site confirmed as SCI:2003-12
Date site designated as SAC:2009-12
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2009/4475/Na

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.539100
Latitude:63.273700

2.2 Area [ha]

8950.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3130  info      5815.27  0.00 
3160  info      44.43  0.00 
3210  info      0.00 
3220  info      93.16  0.00 
3260  info      9.36  0.00 
6450  info      16.34  0.00 
7130  info      94.85  0.00 
7140  info      24.14  0.00 
7310  info      1719.22  0.00 
9010  info      879.99  0.00 
9070  info      0.89  0.00 
9080  info      12.98  0.00 
91D0  info      58.49  0.00 
91E0  info      127.29  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus         
BA222Asio flammeus         
BA104Bonasa bonasia         
BA081Circus aeruginosus         
BA082Circus cyaneus         
BA038Cygnus cygnus         
BA236Dryocopus martius         
BA098Falco columbarius         
BA154Gallinago media         
BA002Gavia arctica         
BA001Gavia stellata         
BA127Grus grus         
BA177Larus minutus         
BA157Limosa lapponica         
BA272Luscinia svecica         
M1355Lutra lutra         
BA094Pandion haliaetus         
BA170Phalaropus lobatus         
BA151Philomachus pugnax         
BA241Picoides tridactylus         
BA234Picus canus         
BA140Pluvialis apricaria         
BA007Podiceps auritus         
BA119Porzana porzana         
BA194Sterna paradisaea         
BA456Surnia ulula         
BA409Tetrao tetrix tetrix         
BA108Tetrao urogallus         
BA166Tringa glareola         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0663.00
N0728.00
N179.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Ånnsjön i västra Jämtland ligger i en sänka som omges av fjäll utom i nordost. Sjön är mycket grund, nästan cirkelrund och har en vattenareal på ca 5700 ha. Runt sjön finns stora myrområden med tydlig oceanisk påverkan och flera av myrarna har placerats i högsta värdeklassen vid våtmarksinventeringen. Vid vattendragens utlopp finns på flera ställen omfattande deltaområden.Berggrunden består av kalkfyllit och jordarterna är en mosaik av torvmark, issjölera, isälvsgrus och moiga moräner. Objektet ligger ca 525 - 550 m.ö.h. i övre delen av Indalsälvens vattensystem i ett tidigare issjöområde. Gamla stubbhorisonter har påträffats, den ena från 2600 f.Kr., den andra från 4100 f.Kr.Det objekt som nu föreslås är ca 9000 ha stort och omfattar Ånnsjön med främst myrmarker och deltaland norr och väster om sjön. Området föreslås både som SCI-område och som SPA-område. Två fågelskyddsområden på totalt 626 ha ingår. Objektet ansluter till det redan befintliga SCI-området Vålådalen i söder.Av de mer än 2000 ha stora myrområdena norr och väster om sjön kan ca 600 ha betecknas som terrängtäckande myrar, resten som aapamyrar. De delar av Enan och Handölan som rinner genom objektet är närmast av habitattypen alpina vattendrag med örtrik strandvegetation. De fastmarksskogar som ingår, främst på öarna i Ånnsjön, är huvudsakligen av typen västlig taiga.Myrmarkerna är mycket variationsrika och mosaikartade. Terrängtäckande mosse, topogent kärr, soligent kärr, mosse, lösbottnar, små gölar - tjärnar m.m. ingår i mosaiken.Myr- och deltaområdena är liksom de öppna, oftast grunda stränderna viktiga fågelbiotoper.Sammanlagt häckar ca 100 fågelarter i området, bl.a. drygt 10-talet andfågelarter och ca 20 vadarearter. Ånnsjön och dess närmaste omgivning har också stor betydelse som rastlokal för främst mer nordligt häckande våtmarksfåglar.Häckande fåglar i området vilka ingår i Fågeldirektivet - Annex 1 är bl.a. blå kärrhök / Circus cyaneus (H4), blåhake / Luscinia svecica, brushane / Philomachus pugnax (H4), fiskgjuse / Pandion haliaetus (H4), grönbena / Tringa glareola, hökuggla / Surnia ulula, jorduggla / Asio flammeus, järpe / Bonasa bonasia, ljungpipare / Pluvialis apricaria (H4), orre / Tetrao tetrix tetrix, pärluggla / Aegolius funerus, silvertärna / Sterna paradisea, smalnäbbad simsnäppa / Phalaropus lobatus, smålom / Gavia stellata (H4), spillkråka / Dryocopus martius (H4), stenfalk / Falco columbarius, storlom / Gavia arctica (H4), svarthakedopping / Podiceps auritus (H4), sångsvan / Cygnus cygnus (H4), tjäder / Tetrao urogallus (H4), trana / Grus grus (H4), tretåig hackspett / Picoides tridactylus (H4).

4.2 Quality and importance

Ånnsjön i västra Jämtland ligger i en sänka som omges av fjäll utom i nordost. Sjön är mycket grund, nästan cirkelrund och har en vattenareal på ca 5700 ha. Runt sjön finns stora myrområden med tydlig oceanisk påverkan och flera av myrarna har placerats i högsta värdeklassen vid våtmarksinventeringen. Vid vattendragens utlopp finns på flera ställen omfattande deltaområden.Berggrunden består av kalkfyllit och jordarterna är en mosaik av torvmark, issjölera, isälvsgrus och moiga moräner. Objektet ligger ca 525 - 550 m.ö.h. i övre delen av Indalsälvens vattensystem i ett tidigare issjöområde. Gamla stubbhorisonter har påträffats, den ena från 2600 f.Kr., den andra från 4100 f.Kr.Det objekt som nu föreslås är ca 9000 ha stort och omfattar Ånnsjön med främst myrmarker och deltaland norr och väster om sjön. Området föreslås både som SCI-område och som SPA-område. Två fågelskyddsområden på totalt 626 ha ingår. Objektet ansluter till det redan befintliga SCI-området Vålådalen i söder.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
MA08i
MG01i
MG01.03.02i
MJ02.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE0093.00
SE067.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Ånnsjön
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720282
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY