Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720283

1.3 Site name

Gröndalen Frostviken

1.4 First Compilation date

1999-10

1.5 Update date

2010-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-05
Date site confirmed as SCI:2003-12
Date site designated as SAC:2009-12
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2009/4475/Na

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.070000
Latitude:64.781000

2.2 Area [ha]

28.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3220  info      1.66  0.00 
9040  info      26.73  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1948Calamagrostis chalybaea           
P1389Meesia longiseta           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0624.00
N1638.00
N1738.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Gröndalen är ett passande namn på denna fjällbäck i en örtrik dalgång, delvis bäckravin, ca 6 km söder om Stora Blåsjön, i östra delen av Brattlidfjällets nordostsluttning i norra Jämtland.. I den övre västra delen flyter bäcken genom en djup, ganska bred, grön dalgång med måttligt branta sluttningar mot omgivande mark, längre nedströms mera ravinartat med klippväggar längs ena eller ibland båda sidorna. I objektets västra del där dalgången passeras av landsvägen över Brattlidfjället är höjden 580 m.ö.h. och vid utloppet i Stor-Blåsjön knappt 440 m.ö.h. Merparten av nivåskillnaden ligger inom den östra hälften av objektet. Berggrunden består av kalkfyllit och jordarterna är leriga moräner. Floran är örtrik och på flera ställen med inslag av fjällarter. På 1980-talet påträffades habitatarten långskaftad svanmossa / Meesia longiseta i dalgången längs bäcken. Trädinslaget i dalgången längs bäcken är sparsamt och består av enstaka gamla björkar / Betula pubescens sp. och granar / Picea abies, en del mycket gamla. Omgivande mark ovanför dalgången består av fjällbjörkskog på södra sidan i den västra delen, på norra sidan med större graninslag och mot öster alltmer grandominerad skog. Många träd ovanför dalgången är mycket gamla och där är också inslaget av död ved påtagligt. På stor andel av död eller döende gran finns granticka / Phellinus chrysoloma. Mot öster också ökat inslag av död ved nere i dalgången / ravinen. Habitatarter enl. Annex 2: Långskaftad svanmossa / Meesia longiseta . Rödlistade arter: Långskaftad svanmossa / Meesia longiseta (H4), gammelgranskål / Pseudographis pinicola (H4).

4.2 Quality and importance

Gröndalen är ett passande namn på denna fjällbäck i en örtrik dalgång, delvis bäckravin, ca 6 km söder om Stora Blåsjön, i östra delen av Brattlidfjällets nordostsluttning i norra Jämtland. I den övre västra delen flyter bäcken genom en djup, ganska bred, grön dalgång med måttligt branta sluttningar mot omgivande mark, längre nedströms mera ravinartat med klippväggar längs ena eller ibland båda sidorna. I objektets västra del där dalgången passeras av landsvägen över Brattlidfjället är höjden 580 m.ö.h. och vid utloppet i Stor-Blåsjön knappt 440 m.ö.h. Merparten av nivåskillnaden ligger inom den östra hälften av objektet. Berggrunden består av kalkfyllit och jordarterna är leriga moräner. Floran är örtrik och på flera ställen med inslag av fjällarter. På 1980-talet påträffades habitatarten långskaftad svanmossa / Meesia longiseta i dalgången längs bäcken. Trädinslaget i dalgången längs bäcken är sparsamt och består av enstaka gamla björkar / Betula pubescens sp. och granar / Picea abies, en del mycket gamla.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08b
MB02.02b
MJ02.05b
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Gröndalen Frostviken
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720283
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY