Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720284

1.3 Site name

Jormön

1.4 First Compilation date

1999-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-05
Date site confirmed as SCI:2003-12
Date site designated as SAC:2009-12
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2009/4475/Na

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.005400
Latitude:64.710700

2.2 Area [ha]

198.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9070  info      123.42  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1948Calamagrostis chalybaea         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N17100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Jormön är en ca 200 ha stor ö i sjön Lill-Jorm ca 25 km norr om Gäddede i norra Jämtland. Höjd över havet är 350 - 370 m. Berggrunden består av kalkfyllit och dominerande jordart är moig morän med små inslag av torvmark.Förutom en liten inhägnad gårdstomt brukas hela ön som fritt skogsbete. 120 ha räknas formellt som skogsbete. Skogsbetesmarken består av en äldre granskog med några procents inslag av björk / Betula pubescens. Björkandelen har tidigare varit större, men den har huggits ur. Tallen / Pinus sylvestris saknas förutom på en liten tallplantering och det finns endast enstaka sälgar / Salix caprea. Inga stora rönnar / Sorbus aucuparia men gott om rönnsly. Enarna / Juniperus communis är ovanliga förutom längs kraftledningen över ön där det även finns gott om videsnår / Salix sp. Skogen har brukats som en typisk gammal bondeskog genom plockhuggning m.m. och den har tidigare blivit städad på lågor och dylikt. Nu börjar det dock finnas lite död ved här och där. Brukaren kommer att fortsätta att plocka träd och glesa ut den ännu mer för att förbättra betet och behålla bondeskogskaraktären. Skogen är till stora delar ganska gles och lågvuxen och den genombryts ständigt av sumpstråk. Mossfloran i den friska skogsmarken indikerar en tydlig oceanisk påverkan. Den stora centrala myren är en gammal torvtäkt och vegetationen är mycket fattig av lav-ristyp. Kärren är i genomsnitt ganska fattiga men främst på nordostsidan finns några områden med antydan till rikare kärrvegetation. Längs stranden finns även en del skogsrör / Calamagrostis chalybaea. Utöver skogsbetesmarken finns omkring 60 ha hyggen - ungskog, 10 ha myrmarksimpediment och 7 ha öppen gräsmark.Ön har länge använts till bete. Vid avvittringsmätningen 1833 är ön inte bebodd och ingen mark är bruten men betet beskrivs som medelgott. Bebyggelse finns dokumenterad sedan 1870 (eventuellt även tidigare) och vid Laga Skiftet 1890 är gränserna för den uppodlade markerna jämförbara med dagens. Skogsmarken beskrivs noggrant i små skiften bl.a. med avseende på betet. Förutom en kortare period under 1960-talet har ön använts som betesmark hela tiden.Habitatarter enl. Annex 2: Skogsrör / Calamagrostis chalybaea.Rödlistade arter: Tjäder / Tetrao urogallus (H4), trana / Grus grus (H4).

4.2 Quality and importance

Jormön är en ca 200 ha stor ö i sjön Lill-Jorm ca 25 km norr om Gäddede i norra Jämtland. Höjd över havet är 350 - 370 m. Berggrunden består av kalkfyllit och dominerande jordart är moig morän med små inslag av torvmark.Förutom en liten inhägnad gårdstomt brukas hela ön som fritt skogsbete. 120 ha räknas formellt som skogsbete. Skogsbetesmarken består av en äldre granskog med några procents inslag av björk / Betula pubescens. Björkandelen har tidigare varit större, men den har huggits ur. Tallen / Pinus sylvestris saknas förutom på en liten tallplantering och det finns endast enstaka sälgar / Salix caprea. Inga stora rönnar / Sorbus aucuparia men gott om rönnsly. Enarna / Juniperus communis är ovanliga förutom längs kraftledningen över ön där det även finns gott om videsnår / Salix sp. Skogen har brukats som en typisk gammal bondeskog genom plockhuggning m.m. och den har tidigare blivit städad på lågor och dylikt. Nu börjar det dock finnas lite död ved här och där.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
MA07i
MA08i
MB02.02i
MB05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE99100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Jormön
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720284
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY