Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720287

1.3 Site name

Storån (Ammerån alpin)

1.4 First Compilation date

1999-10

1.5 Update date

2010-05

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-05
Date site confirmed as SCI:2003-12
Date site designated as SAC:2009-12
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2009/4475/Na

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.883500
Latitude:63.931200

2.2 Area [ha]

81.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3220  info      82  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1029Margaritifera margaritifera         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N06100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Skyddad enligt Miljöbalken 4 kap 6 §. Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får inte utföras inom denna älvsträckas vattenområde med tillhörande käll- och biflöden.Förslaget omfattar sjöar och vattendrag inom hela avrinningsområdet exklusive de delar som redan ingår i SE0720199 Gråberget - Hotagsfjällen. Den aktuella delen av avrinningsområdet uppgår till 42257 ha och huvudälvfårans sträcka är ca 13 km inom alpin region.Huvudälvfåran Storån, 13 km, är av habitattypen alpina vattendrag med örtrik strandvegetation. Namnet Ammerån existerar endast på de nedre delarna av älvsträckan, inom alpina regionen är avrinningen fördelad på ett flertal biflöden med egna namn.Hela vattensystemet är av riksintresse för vetenskaplig naturvård och synnerligen rikt på geovetenskapliga, botaniska, zoologiska, limnologiska och allmänekologiska naturvärden.Flodpärlmussla förekommer i såväl Storån som några andra vattendrag inom detta objekt.Habitatarter enl. Annex 2: Flodpärlmussla / Margaritifera margaritifera (H2),Rödlistade arter: Öring / Salmo trutta (H4), harr / Thymallus thymallus (H4),flodpärlmussla / Margaritifera margaritifera (H2).

4.2 Quality and importance

Namnet Ammerån existerar endast på de nedre delarna av älvsträckan, inom alpina regionen är avrinningen fördelad på ett flertal biflöden med egna namn.Hela vattensystemet är av riksintresse för vetenskaplig naturvård och synnerligen rikt på geovetenskapliga, botaniska, zoologiska, limnologiska och allmänekologiska naturvärden.Flodpärlmussla förekommer i såväl Storån som några andra vattendrag inom detta objekt.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MUb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Storån (Ammerån alpin)
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720287
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY