Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720289

1.3 Site name

Toskströmmen (Hårkan alpin)

1.4 First Compilation date

1999-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-05
Date site confirmed as SCI:2003-12
Date site designated as SAC:2009-12
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2009/4475/Na

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.193000
Latitude:64.013800

2.2 Area [ha]

4013.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3130  info      3978.93  0.00 
3210  info      21.81  0.00 
3260  info      12.76  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N06100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Skyddad enligt Miljöbalken 4 kap 6 §. Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får inte utföras inom denna älvsträckas vattenområde med tillhörande käll- och biflöden.Förslaget omfattar sjöar och vattendrag inom hela avrinningsområdet exklusive de delar som redan ingår i SE0720186 Grubbdalen, SE0720199 Gråberget - Hotagsfjällen och SE0720160 Oldflån - Ansätten, samt i nu föreslagna SE0720273 Bågavattnet.Den aktuella delen av avrinningsområdet uppgår till 101881 ha och huvudälvfårans sträcka är ca 29 km inom alpin region.Delen Gunnarvattsån, 3 km, är av habitattypen alpina vattendrag med örtrik strandvegetation och resterande delar med bl.a. Toskströmmen och Rengsfallet, 26 km, av habitattypen naturliga större vattendrag.Namnet Hårkan existerar endast nedströms sjön Hotagen inom boreal region, inom alpina regionen är avrinningen fördelad på ett flertal biflöden med egna namn.Rödlistade arter: Öring / Salmo trutta (H4), harr / Thymallus thymallus (H4).

4.2 Quality and importance

Den del av Hårkan som heter Gunnarvattsån, 3 km, är av habitattypen alpina vattendrag med örtrik strandvegetation och resterande delar med bl.a. Toskströmmen och Rengsfallet, 26 km, är av habitattypen naturliga större vattendrag.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
LC03b
MK03.03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE99100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Toskströmmen (Hårkan alpin)
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720289
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY