Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720298

1.3 Site name

Bräntberget

1.4 First Compilation date

2000-05

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-07
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.299300
Latitude:62.810900

2.2 Area [ha]

59.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7230  info      0.15  0.00 
9010  info      16.77  0.00 
9050  info      33.21  0.00 
91D0  info      0.2  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1948Calamagrostis chalybaea         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N17100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Virgin forest, threatened polypores and lichenes

4.2 Quality and importance

Bräntberget och dess sydsluttning mot Holmmyrbäcken ligger i Sörbygden i sydöstra hörnet av Östjämtland, ca 6 km norr om Ljungå och ca 3 km sydost om Lungsjöns sydspets.Frisk mark dominerar, men i norra och västra delarna finns också partier med torr mark. Inslag av fuktigare mark finns dels i sydvästra hörnet vid Holmmyrbäcken och delvis i den östra delen, samt ett smalt fuktstråk genom området i öst - västlig riktning strax söder om mitten. I nedre delen av sluttningen i sydöstra delen finns inslag av källmark.Beståndsåldrarna är till stor del drygt 130 år, baserat på gran / Picea abies, och skogen är uteslutande grandominerad blandskog. Brandspår av olika slag finns i varierande omfattning spridda inom hela objektet. Granandelen är ca 90 % i sydvästra hörnet nere vid bäcken, för övrigt varierande mellan ca 80 och 50 %. Av övriga trädslag är asp / Populus tremula mest framträdande. Aspinslaget är lokalt 30 - 40 % och på flera ställen finns monstruösa exemplar med stamomkrets på ca 3 m. I högre partier i norr och väster samt i sydost finns delvis gott om tall / Pinus sylvestris, varav en del både gamla och grova och de flesta med brandljud. Sälg / Salix caprea och björk / Betula sp. finns relativt jämnt spridda inom området. Gråal / Alnus incana förekommer ganska sparsamt i fuktigare partier.Vegetationen i området är tydligt kalkpräglad. Ca 25 ha är örtrik granskog / kalkbarrskog. Resterande delar är av habitattypen västlig taiga och domineras av blåbärstyp eller smalbladiga gräs, i båda fallen flerstädes med påtagligt örtinslag.Död ved förekommer rikligt inom stora delar av objektet. Såväl lågor som stående död ved av alla förekommande trädslag finns i alla dimensioner och nedbrytningsstadier. Här och var finns mycket grova gamla tall- och asplågor. Bohål finns i många av de gamla asparna. I sydvästra delen och delvis i östra delen finns rikligt med hänglavar, bl.a. garnlav / Alectoria sarmentosa. Asp och sälg är rikligt bevuxna med främst lunglav / Lobaria pulmonaria. Vedsvampar förekommer också rikligt, både vanliga och mera sällsynta arter.Skogsbruk i egentlig mening har av allt att döma inte bedrivits inom objektet, men desto mer utanför. Gamla avverkningstubbar förekommer endast sparsamt på några ställen inom objektet, främst i södra delen. Någon påtaglig uppröjning efter brand har troligen inte skett.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02o
MB05o
LK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Bräntberget
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720298
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY