Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720299

1.3 Site name

Djupdalsbäcken

1.4 First Compilation date

2000-05

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-07
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.937400
Latitude:62.765300

2.2 Area [ha]

80.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.03  0.00 
7140  info      0.75  0.00 
9010  info      66.07  0.00 
9050  info      8.18  0.00 
91D0  info      0.13  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1948Calamagrostis chalybaea         
P1955Diplazium sibiricum         
P1984Herzogiella turfacea         
P1972Ranunculus lapponicus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N17100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Virgin forest, threatened polypores and lichenes, unik flora

4.2 Quality and importance

Djupdalsbäcken är en ca 2,5 km lång, djup bäckdal belägen ca 3,5 km västsydväst om Albacken, ca 27 km öster om Bräcke. Marken är i dalbotten av frisk - lokalt fuktig karaktär. I södra delen finns ett kärr som är ca 0,5 ha stort och är trädbevuxet. Ovanför själva dalbotten är marken av frisk - torr karaktär. Skogen inom objektet är huvudsakligen blandskog. Drygt 20 ha består av tallskog med enstaka lövträd , vanligtvis sälg / Salix caprea. Längs en kilometerlång sträcka av den branta sydostsluttningen nordväst om bäcken i mittendelen är ca 5 ha av lövbrännekaraktär. Några fläckar är där aspskog med 60 - 70 % asp / Populus tremula, i övrigt varierande fördelning mellan asp. sälg, björk / Betula sp. och delvis även tall / Pinus sylvestris. I denna del förekommer gran / Picea abies sparsamt och den är påtagligt ung. Blandskogen för övrigt domineras av gran med varierande inslag av lövträd. Väster om bäcken i den södra delen och öster om bäcken strax norr om mitten på området är dalgången vidgad till friska - fuktiga grankälar. I dessa finns stort inslag av sälg och asp. Ca 40 ha av objektet är örtrik granskog, varav drygt hälften kan betecknas som kalkbarrskog. Resten är av habitattypen västlig taiga. Området är kraftigt brandpräglat och beståndsåldrarna är i allmänhet 100 - 130 år. Enstaka träd eller trädgrupper med högre ålder finns spridda inom större delen av området. Träd med brandljud finns främst i de mest svårtillgängliga partierna. Brandljud har observerats i tall, sälg och björk. Gamla lågor och högstubbar med brandspår finns i varierande omfattning. Granlågor finns delvis rikligt i dalbotten och i nordvästbranten. Delar av dalbotten samt vissa partier av nordvästsluttningens nedre del tycks vara brandrefugier. I vanlig ordning har "uppstädning" skett efter brand. Där terrängen har tillåtit tycks det mesta ha tagits tillvara. Ju besvärligare terräng desto mer kvar. Sentida skogsbruk har endast marginellt bedrivits inom objektet. Inom objektet finns flera akut hotade och sällsynta arter av kärlväxter, lavar , svampar och mossor. Den mycket sällsynta och akut hotade ryssbräken / Diplazium sibiricum finns här spridd längs en ca 1,5 km lång sträcka av bäcken. Andra akut hotade arter som påträffats i området är kritporing / Antrodia crassa och trådbrosklav / Ramalina thrausta. Även ringlav / Evernia divaricata förekommer och doftticka / Haploporus odorus finns tämligen rikligt. I mittendelen finns rikligt med hänglavar. Vidare har fem rödlistade och sällsynta mossor påträffats. Blåsippa / Anemone hepatica tillhör karaktärsarterna i den lövrika sydostbranten.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02o
MB05o
MG01.03.02i
MJ01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Djupdalsbäcken
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720299
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY