Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720303

1.3 Site name

Kattögeltjärnen

1.4 First Compilation date

2000-05

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-07
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.733800
Latitude:63.979200

2.2 Area [ha]

796.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      3.35  0.00 
7140  info      35.5  0.00 
7160  info      0.35  0.00 
7230  info      52.06  0.00 
9010  info      325.02  0.00 
9050  info      77.39  0.00 
91D0  info      10.54  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1948Calamagrostis chalybaea           
P1972Ranunculus lapponicus           
I1015Vertigo genesii           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0724.00
N1776.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Virgin forest, threatened polypores and lichenes,unik flora which includes orchids, lime bog.

4.2 Quality and importance

Objektet Kattögeltjärnen omfattar en ca 3 ha stor tjärn med samma namn tillsammans med norr och väster om anslutande kalkbarrskogsområde med inslag av rikkärr. Hela området är på 243 ha och är beläget ca 16 km nordost om Strömsund, väster om Järilån, ca 6 km nordväst om Lövberga. En skogsbilväg delar området i en sydlig - västlig del och en nordlig - ostlig del. De båda delarna har lite olika karaktär. Inom området finns tre småbäckar, från söder, väster och norr, alla med destination Kattögeltjärnen. Den västra delen är utpräglad källmark och sluttningen påverkas av rörligt markvatten och översilning övergående i rännilar och bäckar. De båda bäckarna från söder och väster uppkommer inom området. Centralt i västra delen ganska högt upp i sluttningen ligger två rikkärr med kalktuffkällor, varav den ena vid rikkärrsinventeringen bedömts som en av de mest välbildade kalktuffarna i länet. Flera källor finns också spridda i skogsmarken. Den norra delen är mindre källpåverkad. En bäck kommer in i området norrifrån och ett par hundra meter ner i området ansluter vatten från ett rikkärr i västra kanten. Längst i nordost finns ytterligare ett mindre källkärr, men där sker avrinningen norrut. Beståndsåldrarna uppges vara ca 120 år, men på många ställen finns betydligt äldre såväl löv- som barrträd i varierande mängd. I en del sumpskogspartier bedöms många granar vara över 150 år. Merparten av den vuxna skogen på produktiv mark är blandskog med ca 20 - 50 % lövinslag. Inom området har mycket få brandspår observerats, men det finns enstaka björkar med brandljud och någon kolnad stubbe. Död ved i form av lågor och torrträd finns i måttlig - delvis riklig mängd. Lokalt finns rikligt med lövlågor. Stubbar efter dimensionsavverkning finns i varierande omfattning i området, i sumpiga partier oftast i ringa omfattning. Kolning har förekommit. Kolbottnar finns både längst i söder och längst i norr. Skogsbete har också förekommit i området. Sentida påverkan inskränker sig till ett par hyggen och den skogsbilväg som passerar genom området. Vegetationen är mycket rik i området och örttyper dominerar. Guckusko / Cypripedium calceolus finns spridd inom större delen av objektet, lokalt rikligt. Skogsrör / Calamagrostis chalybaea finns också väl spridd, i störda miljöer som vägkanter och hyggeskanter mycket rikligt. Lappranunkel / Ranunculus lapponicus förekommer på flera ställen inom delen från tjärnen och norrut. Finbräken / Cystopteris montana är delvis allmän och i norra hälften av västra delen på en del ställen marktäckande över hektarstora områden. I de båda rikkärren i västra delen bildar skogsnycklar / Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii och brudsporre / Gymnadenia conopsea delvis rödlila mattor. Inom två åtskilda ungefär hektarstora områden har ca 50 resp. 80 bestånd med skogsfru / Epipogium aphyllum observerats.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02o
MB05o
MJ02.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kattögeltjärnen
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720303
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY