Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720304

1.3 Site name

Kläppberget

1.4 First Compilation date

2000-05

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2001-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.567700
Latitude:62.688900

2.2 Area [ha]

82.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7230  info      2.35  0.00 
8220  info      0.81  0.00 
9010  info      5.28  0.00 
9050  info      43.63  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0714.00
N1786.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Virgin forest, threatened polypores and lichenes,unik flora.

4.2 Quality and importance

Kläppberget är beläget vid östra sidan om Kläppsjön, ca 11 km sydost om Svenstavik, 11 km nordost om Åsarna. Reservatsförslaget, 81 ha, omfattar Kläppbergets örtrika och lövträdsrika östsluttning från bergets topp längst i öster och ner till Kläppsjöns östra sida. Kläppbergets topp når 546 m.ö.h. och Kläppsjön ligger på 439 m.ö.h. Området är brant sluttande i östra hälften och svagt sluttande i västra hälften. I nedre delen av det brantare partiet finns ett kraftigt sluttande litet rikkärr och en bit längre ner där marken tillfälligt planar ut finns ett ca 3 ha stort ört- och orkidérikt rikkärr som tillsammans med angränsande fuktiga och extremt örtrika skogsmark sannolikt har varit slåttermark för länge sedan. Granskogen i den delen, benämnd Sönnerängena, är ca 100 år.Beståndsåldern för gran / Picea abies anges för övrigt till drygt 120 år. I flera sumpigare partier, främst i den norra delen, är relativt stor andel av granen äldre och äldre lövträd finns väl spridda. Karaktäristiskt för objektet är den rikliga förekomsten av gammal och grov sälg / Salix caprea. Sälg och björk / Betula sp. finns väl spridda i området. Delvis finns också gammal grov asp / Populus tremula, oftast samlad i grupper. Uppe på höjdkammen i öster finns också en del äldre tall / Pinus sylvestris.Ca 20 ha av arealen är barrskog med sparsamt lövinslag och den finns främst uppe i östligaste delen och längs den sumpskogsrika norra kanten. I övrigt är lövinslaget omkring 30 %, lokalt mer. Våtmarksarealen är ca 8 ha, ungefär lika delar öppna rikkärr och trädkärr. Ca 1/3 av området består av sumpskog och försumpade stråk.Drygt hälften av området är utpräglad rikmark med omväxlande lågört och högört. Ca 40 ha är örtrik granskog / kalkbarrskog, medan ca 30 ha kan benämnas som västlig taiga I de lövrika delarna finns rikligt med Lobaria- och Nephroma-arter på sälg och asp. På asp finns även gelélavarna stiftgelélav / Collema furfuracea och läderlappslav / Collema nigrescens. I rikkärren, främst vid Sönnerängena, finns mycket rikligt med tvåblad /Listera ovata och brudsporre / Gymnadenia conopsea. Gullpudra / Chrysosplenium alternifolium är karaktärsart för källmarkspartier i den västra delen. Gransumpskogarna är delvis mycket hänglavsrika och garnlav / Alectoria sarmentosa finns rikligt, på några ställen är den också fertil. Död lövved finns rikligt i blandskogsdelarna av området. Det finns såväl stående som liggande död lövved i alla dimensioner, bl.a. rikligt med gamla grova sälglågor och lokalt också asplågor. Granlågor förekommer ganska sparsamt och främst i gransumpskogarna. Visst inslag av gamla mossiga och förmultnade lågor finns flerstädes.Stora delar av objektet förefaller vara brandrefugier. Brandspår finns i liten omfattning i den sydligaste delen och uppe i de högsta partierna i öster. Dimensionsavverkning har förekommit i området och gamla stubbar finns i varierande omfattning.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kläppberget
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720304
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY