Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720305

1.3 Site name

Kullflon-Nyflon

1.4 First Compilation date

2000-05

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2003-04
Date site confirmed as SCI:2003-12
Date site designated as SAC:2009-12
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2009/4475/Na

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.926600
Latitude:63.976400

2.2 Area [ha]

3639.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      49.7  0.00 
4060  info      80.5  0.00 
7140  info      783.56  0.00 
7310  info      1168.42  0.00 
9010  info      1476.43  0.00 
9040  info      55.75  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0784.00
N1716.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Extensive mires.

4.2 Quality and importance

Kullflon - Nyflon med Fjällflon är ett ca 1,5 mil långt och ca 3 km brett, högt beläget myrkomplex ca 5 km väster om sjön Öjarn mellan byn Storåbränna och Gråberget - Hotagenfjällens naturreservat. Området ligger ca 33 km nordväst om Strömsund och ca 17 km nordnordost om Laxsjö. Den norra delen utgörs av Fjällflon och den södra av Kullflon - Nyflon. Objektets högsta punkt ca 620 m.ö.h. ligger vid Kilkälen, ganska mitt i objektet mellan Kullflon och Fjällflon. Objektets lägsta partier återfinns längs sydöstra avgränsningen vid Laxbäcken söder om Nyflon. I norr ansluter objektet till Gråberget - Hotagenfjällens naturreservat.Berggrunden består i södra delen av gråvacka och i norra delen av kvartsit. Jordarterna är huvudsakligen torvmark på moiga - sandiga moräner. Området kan karaktäriseras som skogs - myrmosaik med oräkneligt antal små vattensamlingar. De varierar från små gölar till ca 3 ha stora tjärnar.Den sammanlagda vattenarealen inom objektet uppskattas till ca 85 ha. Ca 2100 ha är myrmark. På fastare mark, myrholmar och fastmarkstungor ut i myrmarken, finns ca 1000 ha barrskog och ca 450 ha blandskog. Av dessa bedöms ca 600 ha vara produktiv skogsmark med högst skiftande bonitet. Nästan hela området ligger inom s.k. fjällnära skog enligt skogsvårdslagen. I stort sett hela området är påverkat av skogsbruk genom mer eller mindre kraftiga dimensionsavverkningar, mest i den södra delen.. Våtmarksobjektet Kullflon - NyflonBerggrunden består av Föllingegråvacka och den anslutande fastmarken av moig och sandig morän. Objektet sluttar mot söder och sydost och avvattnas via bäckar åt samma håll. De ingående myrtypema är sträng-flarkkärr, strängblandmyr, soligena och topogena kärr samt små sumpskogspartier.Vegetationen i sträng-flarkkärret är av fattig typ där starrar och vitmossor dominerar på både strängar och i flarkar. Strängblandmyren har likartade flarkar medan strängarna här är av ombrotrof ristuvetyp. De stora öppna soligena kärren har en fattig starr-vitmossdominerad vegetation. Här växer bl.a. flaskstarr / Carex rostrata, trådstarr / Carex lasiocarpa och klubbvitmossa / Sphagnum angustifolium. Det topogena kärret, som är flackare, har samma fattigkärrsvegetation. Sumpskogen, som är högåldrig med flertalet lågor, är också bitvis väldigt blöt. Skogsfräken / Equisetum sylvaticum, granvitmossa / Sphagnum girgensohnii och klyvbladsvitmossa / Sphagnum riparium är här vanliga arter. Enstaka exemplar av spindelblomster / Listera cordata förekommer här.I den södra delen finns ett dikessystem som påverkar en liten begränsad yta. Ett litet dike finns i östra delen med en obetydlig påverkan.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
MG01.03.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kullflon-Nyflon
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720305
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY