Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720309

1.3 Site name

Snedmyran

1.4 First Compilation date

2000-05

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-07
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.450000
Latitude:63.212700

2.2 Area [ha]

266.1000

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      9.02  0.00 
7230  info      8.66  0.00 
9010  info      206.19  0.00 
91D0  info      4.33  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus         
P1528Saxifraga hirculus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0716.00
N1784.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Virgin forest, threatened polypores and lichenes,unik flora which includes orchids.

4.2 Quality and importance

Snedmyran är samlingsnamnet på ett stort kalkbarrskogs- och rikkärrsområde ca 12 km ostnordost om Hammarstrand. Området är ca 1 km brett och ca 2,5 km långt och sträcker sig i sydväst - nordostlig riktning. Det kan grovt delas i fyra delområden. Den västra delen; Snedmyran, består till stor del av rikkärr och mer eller mindre kalkpåverkad sumpskog, den nordligaste delen; Raskflohalsen, fattig - medelrikmyr med gransumpskog och en mindre rikmyr närmast söder om, längst i söder; Karihålet och Björnmyrbäcken, en mix av rikkärr, bäckmiljöer, sumpig kalktallskog och örtrik granskog. Den östra och centrala delen, Grånkälen, utgör närmare hälften av området och är till stora delar lövrik grandominerad kalkbarrskog.Andelen fuktig mark är stor och hela området påverkas av rörligt markvatten. Här och var bryter mindre källor fram. I den centrala delen skär några långsmala åsryggar diagonalt genom området mellan de örtrika fuktsänkorna. Endast drygt 25 ha utgörs av våtmarksimpediment, ca 10 ha rikkärr, ca 5 ha fattig - medelrikkärr och ca 12 ha trädbevuxen myr varav ca hälften rikmyr, men i såväl södra, västra, som norra delarna är andelen sumpskog på produktiv mark stor.Barrskog med sparsamt inslag av lövträd finns på ca 50 ha av arealen. Det är dels örtrik gransumpskog i norra delen, dels kalktallskog i södra och västligaste delarna, samt granskog på åsryggarna. Ca 175 ha av arealen utgörs av blandskog. Den är grandominerad i större delen av området med talldominerade partier i söder och väster. Lövinslaget är stort, delvis uppemot 40 - 50 %. Sälg / Salix caprea och glasbjörk / Betula pubescens förekommer rikligt och är väl spridda inom området. Asp / Populus tremula finns lokalt ganska rikligt, främst längs kanterna på åsryggarna. Enbuskar / Juniperus communis tillhör karaktärsarterna i de sumpiga kalktallskogarna.Beståndsåldern är i allmänhet 110 - 130 år i grandominerade bestånd och i en del av de talldominerade. Äldre träd finns dock här och var i hela området, ibland enstaka, ibland i grupper av varierande storlek. Spridda äldre tallar /Pinus sylvestris, en del med brandljud, finns i den västra delen. Äldre gran / Picea abies, ofta i klena dimensioner, finns främst i en del sumpskogskanter. Gammal grov sälg / Salix caprea, asp / Populus tremula och björk / Betula sp. är väl spridd i de centrala och östra delarna.Död ved i form av lågor förekommer måttligt - delvis rikligt i norra och östra hälften av området, mera sparsamt i västra och sydvästra delarna. Lövlågor är dominerande, i norra och i sydöstra delarna lokalt även gott om granlågor.Inom ca 75 % av området dominerar rikmarksfloran vegetationen. I bottenskiktet är kranshakmossa / Rhytidiadelphus triquetrus karaktärsart inom stora delar. Blåsippa / Anemone hepatica förekommer frekvent, rikligt i södra och västra delarna. Där finns också flera förekomster med norna / Calypso bulbosa och guckusko / Cypripedium calceolus. I norra och i sydöstra delarna dominerar högörtvegetation. I norra delen finns även ett glest trädbevuxet rikkärr med myrbräcka / Saxifraga hirculus. Lokalt är nordlundarv / Stellaria nemorum ssp. nemorum helt marktäckande. Sälg / Salix caprea med doftticka / Haploporus odorus finns på flera ställen. En av sälgarna hyser 20 fruktkroppar.Historiken i området är svårtolkad. Brandspår finns sparsamt inom hela området och brandljud finns i tall, björk och sälg. Kolning har troligen förekommit på några ställen i den centrala delen. Området ligger nära minst två fäbodvallar och skogsbete har säkerligen förekommit, i nordvästra delen troligen också skogsslåtter. Möjligen har delar av området svedjats.Sentida skogsbruk har inte förekommit i området. Spår efter gamla avverkningar finns och de är mycket ojämnt fördelade. På åsryggarna och i västra delen finns en hel del gamla avverkningsstubbar, i övrigt mera sparsamt. I vissa partier, främst i sydöstra och nordligaste delarna verkar de saknas helt. I norra delen har några bäckar förstärkts till diken och k

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
MG01.03.02i
MJ01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Snedmyran
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720309
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY