Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720312

1.3 Site name

Lillbäcken Ljungå

1.4 First Compilation date

2000-05

1.5 Update date

2010-05

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-07
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.310000
Latitude:62.760400

2.2 Area [ha]

0.4700

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9050  info      0.5  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N17100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Virgin forest,unik flora which includes orchids.

4.2 Quality and importance

Lillbäcken är en liten grund bäck som rinner ut i Ljungån alldeles norr om bebyggelsen i Ljungå nära sydöstligaste hörnet av Jämtland. Berggrunden består av diabas och jordarten är grovmo. I bäckbotten finns ansamlingar av finare sedimentpartiklar. Objektet är ca 150 m långt och 30 - 50 m brett, tämligen flackt, beläget ca 220 m.ö.h. Biotopen är en grandominerad örtrik bäckdråg med ca 80 % gran / Picea abies och resten ungefär lika delar tall / Pinus sylvestris och lövträd. Enstaka granar, tallar och björkar / Betula sp. är gamla och grova. I mittendelen av objektet finns ganska rikligt med hänglavar, bl.a. garnlav / Alectoria sarmentosa. Här och var finns också hägg / Prunus padus. Vegetationen är örtrik med ungefär lika delar lågört och högört. I högörtpartierna dominerar ormbunkar och längs i stort sett hela sträckan av bäckens sedimentbotten växer glesgröe / Glyceria lithuanica, totalt ca 200 bestånd. Detta är Jämtlands näst rikligaste kända förekomst av glesgröe. Vattenkraftsutbyggnad är planerad i Ljungån nedströms Lillbäckens utlopp och om utbyggnad sker kommer en kommer en mindre glesgröepopulation vid Ljungåforsen att utplånas. Naturvärdesbedömning Bäckdrågen längs Lillbäcken med örtrik granskog och riklig förekomst av glesgröe är ett ovanligt inslag i Ljungåområdet. Örtrika granskogar förekommer på flera ställen i Ljungåns strandnära partier, men vegetationssammansättningen är där påtagligt annorlunda. Inslaget av gamla grova träd med riklig hänglavsförekomst gör den lilla bäckdrågen extra skyddsvärd. Objektet föreslås i första hand p.g.a. sin ringa areal som samrådsområde, men då biotopen riskerar påverkas negativt av exploatering bör skyddet förstärkas och biotopskydd övervägas.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MUb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lillbäcken Ljungå
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720312
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY