Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720316

1.3 Site name

Storselbodarna

1.4 First Compilation date

2000-05

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-07
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.778000
Latitude:62.830500

2.2 Area [ha]

21.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7230  info      1.3  0.00 
9010  info      16.19  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0710.00
N1790.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Unik flora

4.2 Quality and importance

Objektet är beläget väster om Gimån väster om vägen Gimdalen - Hucksjöåsen, ca 5 km ostsydost om Gimdalen, ca 20 km nordost om Bräcke. Berggrunden består av diabas och jordarterna är moiga moräner. Området genomkorsas av ett par mindre bäckar vilka inom objektet går samman till en. Bäckarna rinner i nordlig riktning och delar objektet i två biotopmässigt helt olika delar. Den östra hälften sluttar ganska svagt mot norr och domineras tillsammans med bäckdrågen av örtrik granskog. Den västra hälften sluttar dels svagt mot norr, men samtidigt finns en mycket brant stening - blockig östsluttning mot bäcken. Höjden över havet är ca 260 - 285 m och merparten av höjdskillnaden kan hänföras till östsluttningen..Delen öster om bäckarna och den branta östsluttningen domineras av gran / Picea abies med ålder varierande mellan ca 100 - 150 år. Ovanför den branta sluttningen är tall / Pinus sylvestris dominerande trädslag med ungefär liknande åldersspridning. Där finns också ett sparsamt inslag av lövträd samt varierande inslag av gran. Död ved förekommer i relativt sparsam omfattning, i branten och i den södra delen lokalt något rikligare. I den västra delen finns en del brandspår.Längst i väster ligger en säregen myr, delvis av rikkärrstyp. Den är sned och sluttar mot såväl norr som öster och avvattnas dels på två ställen mot norr, dels på bred front mot öster. Myren är glest bevuxen med tall, där finns en del gamla brandstubbar, den växlar mellan öppna rika och fattiga partier, den är stenig med ett flertal grunda vattensamlingar med utströmmande vatten och den sluttar i flera etage. Vattentillgången förefaller vara riklig trots högt läge i förhållande till omgivningen. Söder - sydost om myren ökar marklutningen markant och övergår till sumpiga stråk med tall i en matta av enbuskar / Juniperus communis.Vegetationstyperna skiftar kraftigt, särskilt i den västra delen ovanför branten. Där finns lågörttyp, blåbärstyp, lingontyp, starrtyp och bredbladiga gräs representerade. I den östra lägre delen är lågörttyp dominerande med riklig förekomst av kranshakmossa / Rhytidiadelphus triquetrus i bottenskiktet, lokalt finns partier med blåbärstyp. Inslaget av kalkgynnade kärlväxter är dock större i den västra delen ovanför branten. Norna / Calypso bulbosa förekommer i båda halvorna av objektet. NaturvärdesbedömningObjektets största naturvärden består i förekomsten av norna i två påtagligt olika miljöer och den stora variationen mellan de ingående biotoperna, samt den säregna myren. Den branta sluttningen mot bäcken har goda förutsättningar att vara en värdefull mosslokal.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MUb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Storselbodarna
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720316
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY