Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720325

1.3 Site name

Kläppe Palmhägnen

1.4 First Compilation date

2000-05

1.5 Update date

2010-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-07
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.755200
Latitude:63.262000

2.2 Area [ha]

10.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9050  info      10.46  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N17100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Virgin forest, threatened polypores and lichenes,unik flora.

4.2 Quality and importance

Objektet är beläget mellan Ljusberget och en gammal odling och bosättning kallad Palmhägnen, ca 2,5 km nordnordväst om Kläppe, ca 11 km nordnordost om Östersund. Berggrunden består av Kougstaskiffer och jordarterna är moiga moräner. Höjdnivån är ca 340 - 370 m.ö.h. och marken sluttar svagt - måttligt mot nordost. Marken är av frisk karaktär med några små fuktigare partier. I södra delen och längs östra sidan påverkas området tydligt av rörligt markvatten och längs avgränsningen i öster finns också en liten bäck som till stor del är rätad till dike.Området är en delvis urskogsliknande naturskog som till ca 2/3 består av örtrik granskog och resten västlig taiga. Beståndsåldern uppges till 170 år och gran / Picea abies är dominerande trädslag. Gammal grov asp / Populus tremula, sälg / Salix caprea och tall / Pinus sylvestris finns spridda inom området. Gamla brandspår förekommer på både död ved och levande träd inom större delen av objektet. Död ved finns flerstädes i riklig mängd i form av såväl lågor som torrträd. Vedsvampfloran är mycket rik med förekomster av bl.a. blackticka / Junghuhnia collabens (H2) och lappticka / Amylocystis lapponica (H2). Bladlavar som lunglav / Lobaria pulmonaria och skrovellav / Lobaria scrobiculata växer rikligt på bl.a. sälg.Ca 1/3 av objektet domineras helt av rikörtflora med blåsippa / Anemone hepatica och finbräken / Cystopteris montana som karaktärsarter och med kranshakmossa / Rhytidiadelphus triquetrus i bottenskiktet, ca 1/3 är av blåbärstyp med inslag av smalbladiga gräs och lågörter, resterande tredjedel är av lågörttyp med ekbräken / Gymnocarpium dryopteris och harsyra / Oxalis acetosella som dominerande arter men med fläckar och stråk av rikare flora.NaturvärdesbedömningDen urskogsliknande naturskogen vid Palmhägnen har för trakten ovanligt hög beståndsålder, riklig förekomst av död ved, stort inslag av gamla lövträd och även en del gammal tall. Ca 2/3 av objektet är örtrik granskog med riklig förekomst av kalkgynnad flora. Här finns också vedsvampar i stor mängd. Vid skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering klassades drygt 11 ha som nyckelbiotop. Av detta är nu 9,5 ha biotopskyddat. Den ej biotopskyddade remsan längs västra kanten har i och för sig lägre egna naturvärden än området i övrigt, men är betydelsefull som skyddszon och förstärkningszon mot den än så länge lågvuxna yngre skogen väster om objektet. 9,5 ha föreslås som Natura 2000-område.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE04100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Skogsstyrelsen
Address:
Email:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kläppe Palmhägnen
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720325
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY