Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720327

1.3 Site name

Västra Nyhemsbäcken

1.4 First Compilation date

2000-05

1.5 Update date

2006-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-07
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.017600
Latitude:63.194400

2.2 Area [ha]

2.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9050  info      2.7  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N17100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Virgin forest, threatened polypores and lichenes,unik flora.

4.2 Quality and importance

Objektet är en bäckdråg med örtrik granskog belägen i nedre delen av Granåsens nordsluttning ca 1 km söder om Ammerån, ca 7 km nordväst om Krångede. Berggrunden består av gnejsgranit och jordarten är moig morän. Marken är av frisk typ och kraftigt sluttande mot norr - nordväst från ca 420 - 360 m.ö.h. inom en sträcka av drygt 300 m. Bäcken bildar på några ställen små vattenfall och vid bäckkanten finns också en kallkälla. Mikroklimatet med hög luftfuktighet längs bäckdrågen är mycket gynnsamt för krävande arter.Beståndsåldern är ca 130 år med gran / Picea abies som dominerande trädslag. Boniteten är hög. Lövinslaget är ca 20 - 30 % och består av en blandning med sälg / Salix caprea, björk / Betula sp. och asp / Populus tremula. Flera av träden är grova, i synnerhet en av asparna, och sälgarna är gamla. Brandljud förekommer bl.a. i björk och död ved i form av såväl granlågor som lövlågor finns rikligt.Markvegetationen är örtrik och består av ungefär lika delar högört och lågört. Flera kalkgynnade kärlväxter finns och i bottenskiktet är inslaget av kranshakmossa / Rhytidiadelphus triquetrus stort. Minst 4 sälgar längs bäcken hyser doftticka / Haploporus odorus. Den rödlistade och mycket sällsynta taigaporingen / Inonotus subiculosus (H1), är här funnen på gran- björk- och sälglågor.NaturvärdesbedömningVid Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering har ca 3 ha längs bäcken bedömts som nyckelbiotop. Av detta är 2,3 ha biotopskyddat. Den örtrika granskogen med stort inslag av gamla grova lövträd och död ved i kombination med hög luftfuktighet ger här en gynnsam livsmiljö för krävande arter. För att bevara det gynnsamma mikroklimatet i objektet torde det vara nödvändigt att betydligt större areal på båda sidor om bäckdrågen ges relevant skydd. Ytterligare minst 20 ha av kvarstående skog i anslutning till objektet har till stor del lika höga naturvärden. Av detta finns ca 4 ha sydväst om och resten nordost om det biotopskyddade objektet. I övriga riktningar ansluter nya hyggen och plantskogar.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MUb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE04100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se
Organisation:Skogsstyrelsen
Address:
Email:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Västra Nyhemsbäcken
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720327
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY