Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720328

1.3 Site name

Kalvhallbäcken

1.4 First Compilation date

2000-05

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-07
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.520900
Latitude:63.950000

2.2 Area [ha]

25.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      4.18  0.00 
9010  info      0.04  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1948Calamagrostis chalybaea         
P1972Ranunculus lapponicus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0743.00
N1757.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Virgin forest, threatened polypores and lichenes,unik flora.

4.2 Quality and importance

Kalvhallbäcken är ett tillflöde till Klövsjön och området sträcker sig från vattendelaren Kalvhallmyren, ca 375 m.ö.h. och ner till bäckens utlopp i Klövsjön 313 m.ö.h. Objektet är beläget ca 2 km öster om Klövsand, ca 10 - 12 km norr om Strömsund. Området är drygt 2 km långt och ca 100 - 300 m brett, bredast i nedre delen. Berggrunden består av kvartsit och jordarterna är huvudsakligen moiga moräner. Marken är till övervägande del fuktig - blöt med enstaka små partier fastare mark i en del kantzoner. Objektet består främst av en bäckdråg med stor andel örtrik granskog. Längs kantzonerna och på några mindre partier insprängda i området övergår habitatet diffust till västlig taiga. I nordligaste hörnet finns ett öppet fattigt - medelrikt kärr med enstaka tall / Pinus sylvestris. Längs nordvästra kanten på kärret och i sydvästra delen av området förekommer skogbevuxen myr med tall som dominerande trädslag. I den sydligaste delen vid bäckutloppet ingår några hektar lövsumpskog som en bit uppströms övergår till lövrik blandsumpskog. I övrigt är stor del av området gransumpskog med varierande stort örtinslag. Stor andel fuktiga - blöta partier med många sumphålor i nedre hälften där det är ganska flackt, i övre delen är bäckdrågen omgiven av fastare mark och mera i form av bäckdal. I nedre delen är marken av så lös karaktär att rotstjälpta träd är vanligt och på många ställen så blött att det är svårframkomligt.Beståndsåldern för gran / Picea abies längs bäcken anges till ca 120 år men många träd torde vara betydligt äldre. Gammal sälg / Salix caprea finns spridd i området. Längs östra sidan finns en liten kulle med ett tätt bestånd senvuxen klen gran och där finns också en rejält grov gammal tall. På några ställen längs kanterna finns enstaka tallar med brandljud. Död ved, både lågor och torrträd, förekommer rikligt, mest i norra delen. På flera ställen är förekomsten av vedsvampar riklig.Ca 25 % av området är av örtrik typ, mest lågört med inslag av högört främst ormbunkar. I övrigt är starr / fräkentyp dominerande. Lappranunkel / Ranunculus lapponicus och skogsrör / Calamagrostis chalybaea förekommer på flera ställen både inom nyckelbiotoper och utanför.Markens bärighet är inom stor del av området sådan att traditionellt skogsbruk svårligen kan alternativt inte bör förekomma.NaturvärdesbedömningKalvhallbäckens örtrika bäckdråg med angränsande sumpskog och myrmark utgör en ekologisk enhet som fortsättningsvis bör lämnas orörd p.g.a. höga naturvärden. Habitatarterna lappranunkel och skogsrör förekommer på flera ställen både inom nyckelbiotoper och utanför. De delar som ligger utanför nyckelbiotopsavgränsningarna har antingen vissa egna naturvärden eller är av betydelse som förstärknings- / skyddszoner.Vid Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering klassades 8,6 ha som nyckelbiotoper på privatmarken, varav 4,5 ha i den norra delen skyddas genom naturvårdsavtal. På bolagsmarken (Graninge) i den sydöstra delen finns i anslutning till bäckens nedre lopp ytterligare ca 3 - 5 ha som bör vara uttaget som nyckelbiotop. Stor del av nedre hälften av området ingår i Skogsvårdsstyrelsens sumpskogsinventering.I den sydvästra delen, utanför avgränsningen, finns ytterligare ca 10 ha produktiv men sumpig skogsmark som förmodas ha större naturvårdsvärde än skogsbruksvärde och som efter närmare undersökning kan bli aktuell som förstärkning till det nu föreslagna området.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kalvhallbäcken
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720328
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY