Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720330

1.3 Site name

Storbäcken Fors-Böle

1.4 First Compilation date

2000-05

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-07
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.602900
Latitude:63.014500

2.2 Area [ha]

8.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      8.08  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N17100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Unik flora

4.2 Quality and importance

Storbäcken är ett vanligt namn på bäckar i Jämtland. Denna är belägen väster om Indalsälven, ca 1,8 km sydväst om Bispgården, ca 2,7 km väster om Fors kyrka. Den aktuella sträckan är en bäckdråg med örtrik granskog mellan delvis branta åssluttningar vilket också ger ett gynnsamt mikroklimat med hög luftfuktighet. Berggrunden består av migmatitisk gnejs och jordarterna är främst mo - mjäla. Marken är frisk - torr i sluttningarna och fuktig - blöt i dalbotten. Höjdnivån är ca 130 - 150 m.ö.h och marken sluttar mot nordost. Vid en kraftledningsgata vid avgränsningen i sydväst finns en källa strax söder om bäcken.Habitatet är till större delen örtrik granskog som dominerar nere i bäckdrågen och i sluttningarnas nedre delar, längre upp i de delvis branta sluttningarna övergående till habitattypen västlig taiga. Beståndsåldern för gran uppges till 140 år. På några ställen en bit upp i sluttningarna finns mindre partier med yngre skog och där finns också ett par mindre stavagransbestånd med kraftig självgallring. Gran / Picea abies är dominerande trädslag, i dalbotten med inslag av enstaka lövträd. Uppe i sluttningarna ökar lövinslaget, främst asp / Populus tremula. Längs södra sidan finns en hel del gammal grov tall / Pinus sylvestris och asp uppe på åsplatån ovanför sluttningen. Grov gran finns lokalt nere dalbotten där det också delvis finns mycket rikligt med lågor och inslag av stående / hängande död ved. Främst längs åskanten på södra sidan finns gott om brandspår med brandljud i bl.a. tall och gamla brandstubbar.Hänglavar, bl.a. garnlav / Alectoria sarmentosa, förekommer delvis i riklig mängd. Trådbrosklav / Ramalina thrausta finns spridd längs hela bäcksträckan, d.v.s. 700 m. Lunglav / Lobaria pulmonaria förekommer tämligen rikligt, t.o.m. på björk / Betula sp.. Storgröe / Poa remota tillhör karaktärsarterna längs bäcken och även köseven / Agrostis clavata som är mycket ovanlig i Jämtland har påträffats.I västra delen korsas objektet av en kraftledning som ger en lokal störning, men strax väster om kraftledningsgatan finns åter igen trådbrosklav. NaturvärdesbedömningDrygt 5 ha av objektet är klassat som nyckelbiotop vid skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Objektets största naturvärden består i gammal örtrik granskog och gynnsamt mikroklimat i dalgången samt gammal, grov asp och tall främst längs åskanten på södra sidan. I dalbotten längs bäcken finns också en av Jämtlands mest vidsträckta förekomster av den akut hotade trådbrosklaven (H1). Den skog som finns uppe i sluttningarna och delvis också ovanför åskanten är nödvändig som skyddszon för att bevara den höga luftfuktigheten och det gynnsamma mikroklimatet nere i dalbotten.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
MG01.03.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Storbäcken Fors-Böle
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720330
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY