Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720332

1.3 Site name

Forsåsens orkidékärr

1.4 First Compilation date

2000-05

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-07
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.693500
Latitude:63.674500

2.2 Area [ha]

4.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7230  info      1.64  0.00 
9010  info      1.13  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus         
I1015Vertigo genesii         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0725.00
N1775.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Unik flora

4.2 Quality and importance

Forsåsens orkidékärr ligger i sluttningarna öster om Hårkan, i sydöstra hörnet avfyrvägskorsningen ca 1 km väster om Forsåsen, ca 4 km öster om Föllinge. Berggrundenbestår av kalksten och gråvacka, jordarten är lerig morän. Objektet ligger ca 320 - 335m.ö.h.Kärret är ett litet och kraftigt sluttande extremrikkärr. Vegetationen är av extremrik typ och i fältskiktet dominerar kärrfräken / Equisetum palustre. Späd skorpionmossa / Scorpidium cossoni och guldspärrmossa / Campylium stellatum dominerar i bottenskiktet.I utkanten av kärret finns ett par källor, varav en är mycket välbildad, där kalkkällmossa / Philonotis calcarea och nordtuffmossa / Palustriella decipiens samdominerar. I de lägre partierna finns ett dråg där den rödlistade käppkrokmossan / Hamatocaulis vernicosus (H4) påträffats. Guckusko / Cypripedium calceolus (H4) förekommer på flera ställen i anslutning till kärret och ett flertal andra orkidéarter finns i och omkring kärret.Kärrets närmaste omgivning består av ca 110-årig örtrik granskog / Picea abies med inslag av tall / Pinus sylvestris, glasbjörk / Betula pubescens och sälg / Salix caprea. Inom objektet har också fem rödlistade arter lavar påträffats, bl.a. smalskaftslav / Cybebe gracilenta (H2). Kärret är tillsammans med en mindre del av angränsande skog klassat som nyckelbiotop.Objektet är hydrologiskt orört. Forsåsens orkidékärr ingår i turistsatsningen "Blomsterleden". Från parkeringen öster omobjektet löper en spångad led till kärret. Ute i kärret är spänger utlagda och informationstavlor finns uppsatta vid de olika orkidéerna. NaturvärdesbedömningForsåsens orkidékärr är litet men artrikt och bedöms ha höga botaniska och bryologiskavärden. De morfologiska värdena bedöms också som mycket höga eftersom det finns ett parkällor här och en av dessa är mycket välbildad. Kärret har en intakt hydrologi och desammantagna naturvetenskapliga värden är mycket höga varför objektet placeras i högstaskyddsklass.Kärret är mycket lättillgängligt och besöksvänligt, man kan t.o.m. besöka området i lågskor. Det har därför ett stort pedagogiskt värde och rekreationsvärde

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
HJ02.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Forsåsens orkidékärr
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720332
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY