Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720336

1.3 Site name

Hostån

1.4 First Compilation date

2000-05

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-07
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.462700
Latitude:63.768900

2.2 Area [ha]

34.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7230  info      17.98  0.00 
9010  info      6.27  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus         
P1528Saxifraga hirculus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N07100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lime bog

4.2 Quality and importance

Objektet ligger i ett svagt sluttande område ca 300 m.ö.h. i anslutning till Hostån ca 4 km nordnordväst om Hallviken, ca 10 km sydväst om Strömsund. Området ligger på en berggrundsgräns och bergrunden består av dels granit, dels alunskiffer och kalksten och jordarterna är moiga moräner. Myren är ett svagt sluttande extremrikkärr med lokala kalkinslag. Kärret är glest trädbevuxet och i fältskiktet växer rikligt med trådstarr / Carex lasiocarpa, blåtåtel / Molinia caerulea, vattenklöver / Menyanthes trifoliata och tuvsäv / Trichophorum cespitosum ssp. cespitosum. Kärrfräken / Equisetum palustre, kärrspira / Pedicularis palustre och hirsstarr / Carex panicea förekommer allmänt. Späd skorpionmossa / Scorpidium cossoni och guldspärrmossa / Campylium stellatum dominerar bland mossorna, medan trekantig svanmossa / Meesia triquetra och krokspjutmossa / Calliergonella lindbergii förekommer sparsamt.Centralt i myren finns ett björkkärr där det växer tämligen rikligt med tagelstarr / Carex appropinquata. Här återfinns den rödlistade arten myrbräcka / Saxifraga hirculus (H4) som förekommer i tämligen fina bestånd. I kärret finns spridda ristuveöar.I ett blött dråg med järnockrautfällning påträffades den rödlistade käppkrokmossan / Hamatocaulis vernicosus (H4).I anslutning till fastmarkskanten finns trädkärr och där växer det rikligt med kärrfräken / Equisetum palustre och älgört / Filipendula ulmaria. Humleblomster / Geum rivale, midsommarblomster / Geranium sylvaticum och fjällskära / Saussurea alpina förekommer allmänt.Brudsporre / Gymnadenia conopsea, tvåblad / Listera ovata, sumpnycklar / Dactylorhiza traunsteineri och den rödlistade guckuskon / Cypripedium calceolus (H4) är de påträffade orkidéerna. Glansvide / Salix myrsinites, axag / Schoenus ferrugineus, huvudstarr / Carex capitata, hårstarr / Carex capillaris, tagelstarr / Carex appropinquata och svartknoppsmossa / Catoscopium nigritum hör också till de arter som indikerar ett visst lokalt kalkinnehåll.En ny skogsbilväg med tillhörande dikning löper i den allra sydostligaste delen avkärret. Avverkningar ansluter lokalt till kärret och ett par fastmarksholmar i kärret är avverkade. I västra delen finns en inhägnad för svin, vilken lokalt stör kärret.NaturvärdesbedömningI objektet återfinns tre rödlistade arter, varav myrbräcka / Saxifraga hirculus (H4) växer i stora bestånd. Kärret utgör därför en mycket fin myrbräckalokal. Även käppkrokmossa / Hamatocaulis vernicosus (H4) förekommer i fina bestånd. Guckusko / Cypripedium calceolus (H4) växer däremot i mindre bestånd.Kärret är mångformigt med olika kärrelement och är dessutom artrikt. Här finns olika orkidéarter och kärrets botaniska och bryologiska värden bedöms som mycket höga. Mindre delar av området är endast svagt lokalt stört men kärrets sammantagna naturvärden bedöms vara mycket höga. Området bedöms som skyddsvärt.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02o
MB05o
MG01.03.02i
MJ02.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hostån
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720336
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY