Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720338

1.3 Site name

Stenflon Grenåskilen

1.4 First Compilation date

2000-05

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-07
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.576200
Latitude:63.679100

2.2 Area [ha]

29.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7230  info      23.05  0.00 
9010  info      1.46  0.00 
9080  info      0.38  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus         
I1013Vertigo geyeri         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N07100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lime bog

4.2 Quality and importance

Objektet ligger i ett kuperat område öster om Grenåskilen ca 15 km nordost om Hammerdal. Berggrunden i området består av Sörviksgranit och jordtäcket utgörs av blockrik sandig morän med inslag av torv. Kärret är långsmalt och flikigt och sluttar tydligt mot söder - sydväst. Objektet ligger ca 320 m.ö.h.Största delen av kärret är öppet och vegetationen är tydligt kalkgynnad med stora förekomster av kalkindikatorn axag / Schoenus ferrugineus. Guldspärrmossa / Campylium stellatum och späd skorpionmossa / Scorpidium cossoni samdominerar i bottenskiktet. I kärrets blötare partier växer rikligt med bladvass / Phragmites communis, vattenklöver / Menyanthes trifoliata, korvskorpionmossa / Scorpidium scorpioides och maskgulmossa / Pseudocalliergon trifarium. Här förekommer även järnockrautfällningar.Smala skogskärrpartier finns längs fastmarkskanten. I dessa finns det gott om högre örter som t.ex. älgört / Filipendula ulmaria och kärrfibbla / Crepis paludosa tillsammans med guckusko / Cypripedium calceolus (H4). Purpurvitmossa / Sphagnum warnstorfii växer i rikliga bestånd tillsammans med olika brunmossor. I ett glest björkbevuxet parti påträffas den rödlistade käppkrokmossan / Hamatocaulis vernicosus (H4). Den finns även på flera andra platser i kärret.En liten källa finns i de östra delarna. I den dominerar klotuffmossa / Palustriella falcata och mindre kalkutfällningar syns runt källan.Anslutande fastmark är i stor utsträckning avverkad vilket lokalt stör kärret. NaturvärdesbedömningOmrådet är ett artrikt kalkkärr med ett flertal kalkindikerande arter. I kärret finns dessutom en hel del orkidéer, bl.a. den rödlistade guckuskon / Cypripedium calceolus (H4), vilka ger området högre botaniska värden. Här finns även en källa vilket skänker området högre morfologiska värden. De spridda förekomsterna av den rödlistade käppkrokmossan / Hamatocaulis vernicosus (H4) ger kärret högre bryologiska värden.Kärret bedöms sammantaget ha så pass höga naturvetenskapliga värden att det placeras i högsta naturvärdesklass.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
MG01.03.02i
MJ02.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Stenflon Grenåskilen
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720338
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY