Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720340

1.3 Site name

Kåsbäcken

1.4 First Compilation date

2000-05

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-07
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.257000
Latitude:63.500100

2.2 Area [ha]

10.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      1.57  0.00 
7230  info      2.44  0.00 
9010  info      0.77  0.00 
9050  info      2.96  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0778.00
N1722.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Unik flora

4.2 Quality and importance

Området ligger sydväst om Sjöarsjön, sydost om Bredbyn. 3 km nordväst om Kälom, ca 21km nordväst om Krokom. I objektet ingår två rikkärr, 4 resp. 1 ha stora samt den del avKåsbäcken som följer längs objektets södra och östra sidor. Berggrunden består avBergekalksten och jordarterna är moiga moräner med inslag av torv. Höjden över havet är ca350 m.Den större myren i norra delen av objektet är ett kalkkärr som sluttar svagt och hyser en bitvis tydligt kalkgynnad flora. Här finns både öppna och mer trädtäckta partier. I de öppna partierna domineras fältskiktet av starrarter / Carex sp. och vattenklöver / Menyanthes trifoliata. I bottenskiktet samdominerar späd skorpionmossa / Scorpidium cossoni och guldspärrmossa / Campylium stellatum.De trädbeväxta delarna av kärret är örtdominerade och i bottenskiktet dominerar purpurvitmossa / Sphagnum warnstorfii och klotuffmossa / Palustriella falcata. Här växer också rikligt med enbuskar / Juniperus communis.I det norra kärret finns gott om kalkindikatorer och ett flertal orkidéarter bl.a. guckusko / Cypripedium calceolus (H4).Det mindre kärret ligger i direkt anslutning söder om det större. Det är ett litet trädbevuxet rikkärr med örtdominerat fältskikt. Här finns bl.a. stora mängder guckusko / Cypripedium calceolus (H4). Bottenskiktet domineras av purpurvitmossa / Sphagnum warnstorfii och i kärret finns gott om ristuveöar.Det mindre kärret är även klassat som nyckelbiotop med stora botaniska värden och brandrefugiala kvaliteter i kantzonerna. På flera ställen längs kantzoner och i anslutning till bäcken finns inslag av örtrik granskog.Hydrologiska ingrepp saknas inom objektet. En vinterväg passerar genom området.NaturvärdesbedömningObjektet är ett orört och fint kalkkärr. Det är artrikt och hyser mycket höga botaniska värden.Här finns flera orkidéarter, däribland stora mängder guckusko / Cypripedium calceolus (H4).Det är också variationsrikt med både öppna och mer trädtäckta partier. Mot bakgrund av dehöga botaniska värdena och orördheten bedöms objektet hysa så pass höga naturvetenskapligavärden att det placeras i högsta naturvärdesklass.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
MG01.03.02i
MJ02.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kåsbäcken
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720340
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY