Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720351

1.3 Site name

Kungsnäset

1.4 First Compilation date

2000-05

1.5 Update date

2010-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2001-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.578400
Latitude:62.966900

2.2 Area [ha]

18.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      0.2  0.00 
6410  info      6.27  0.00 
9070  info      7.78  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N15100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Unik flora

4.2 Quality and importance

Landskap: Byn Näs utgörs av ett böljande jordbrukslandskap. Kungsnäsets högst belägna delar ligger ca 360 m.ö.h. och området är sluttande ned mot sjön Näktens nordvästra strand som ligger ca 325 m.ö.h. Området är beläget ca 5 km nordost om Hackås, ca 18 km sydväst om Brunflo. Fornvårdsområden i form av lövträdsklädda kullar, kyrkan samt några kulturhistoriskt värdefulla byggnader ger en speciell prägel åt landskapsbilden. Längst ut på näset ligger Kungsnäsets hagmarker som i norr och väster omges av åkermark. Berggrunden består av alunskiffer och jordarterna är leriga moräner. Naturtyper: Träd- och buskbärande hagmark. Ca 2/3 utgörs av relativt öppen, starkt kuperad betesmark med enbevuxna slänter, fuktigare sänkor samt trädbevuxna kullar. Den delen av objektet omfattar områdets södra, västra och centrala delar. Resten är betad blandskog med stort lövinslag. I östra delen är det småkulligt med ett fåtal öppna gläntor. Den norra delen är en beteshägnad på en långsträckt höjdrygg. Vegetationstyper: Hela området hyser en mosaik av vegetationstyper från torr till frisk och fuktig mark. På kullar och i slänter domineras vegetationen av välbetad rödvenäng av varierande friskhet samt fårsvingeltorräng. I glesa dungar finns gräshed av fårsvingeltyp. Fuktängar - tuvtåteläng och gräs/lågstarräng - återfinns i plana sänkor. I östra och norra delarna finns öppna gläntor med hävdgynnade vegetationstyper kvar, rödvenäng och tuvtåteläng, men i övrigt är grässvålen mer el mindre upplöst (betad blandlövskog). Flora: Enstaka träd och dungar utgörs framförallt av björk / Betula sp. men också asp / Populus tremula, tall / Pinus sylvestris, sälg / Salix caprea, rönn / Sorbus aucuparia och gran / Picea abies. Buskskiktet består av en / JUniperus communis. Floran är mångformig och flera indikatorarter för naturlig fodermark återfinns. Rosettjungfrulin / Polygala amarella, bockrot / Pimpinella saxifraga, ögontröst / Euphrasia sp. , vårfingerört / Potentilla crantzii, ärenpris / Veronica officinalis, gråfibbla / Pilosella officinarum, rödkämpar / Plantago media, vårbrodd / Anthoxanthum odoratum, harstarr / Carex ovalis, prästkrage / Leucanthemum vulgare, liten blåklocka / Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia och backruta / Thalictrum simplex är exempel på hävdgynnade arter som växer här. Kulturhistoriska förhållanden: Trakten koloniserades under järnåldern. Gravhögar finns i norra delen av hagmarken. Kungsnäsets historia kan följas tillbaka till mitten på 1300-talet då Magnus Eriksson sägs ha bott här en tid. Enligt en karta upprättad år 1745 nyttjades marken som "hårdvall" för äng och slåtter. Vid laga skifte visar skifteskartan från 1862-63 hur området vid denna tidpunkt var indelat i ett hundratal småenheter utifrån de naturgivna förutsättningarna : ristor, ängsmark, myrodling, odlingsbar jord, avrösningsjord (stenbunden backe mm), åker, bete och röjningsland. Odlingsrösen och två hölador finns i området. Nuvarande hävd: Området är till stor del välhävdat och betas omväxlande av kvigor, hästar och får. I norr och öster är hävden svagare. En av gravhögarna röjs med röjsåg och den har varit välhävdad åren 1992-1999. Ingrepp - påverkan: - Planeringsrekommendation: Fortsatt bete, intensifierat i norra och östra delarna. Röjning av träd. Kraftig gallring genomförd, betet intensifierat under 90-talet. En natur- och kulturstig går genom hagmarken. Fasta provytor med avseende på markfloran finns utlagda inom objektet. Naturvärdesbedömning Kungsnäsets vidsträckta hagmarker utgörs av välhävdad, naturlig fodermark med lång kontinuitet i hävden och värdefull flora. Kungsnäset är ett stort och mångformigt område med få motsvarigheter i länet, vackert beläget vid sjön Näkten. Omgivande landskapsbild är också mycket tilltalande med kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Ingår i riksintresseområden för kulturminnesvård och friluftsliv. Objektet ingår i "Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet" (s.k. NBO-objekt) och s

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
MA04.03i
MA08b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE99100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kungsnäset
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720351
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY