Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720356

1.3 Site name

Jöns-Erskölen

1.4 First Compilation date

2000-05

1.5 Update date

2010-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2001-05
Date site confirmed as SCI:2003-12
Date site designated as SAC:2009-12
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2009/4475/Na

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.116800
Latitude:62.440300

2.2 Area [ha]

2.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6520  info      1.46  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N15100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Old chalet farm area

4.2 Quality and importance

Landskap: Jöns-Erskölens fäbod har ett vackert läge på Skorvdalsfjällets östsluttning strax nedanför trädgränsen ca 660 - 675 m.ö.h., ca 10 km sydväst om Klövsjö. Fäbodvallen omges av milsvida barrskogs- och myrområden och kan nås via en skogsbilväg. Intill vallen rinner bäcken Svinkan. Berggrunden består av Vemdalskvartsit och jordarten är moig morän.Naturtyp: Öppen äng och öppen hagmark.Vegetationstyper: Rödvenäng dominerar där vallen blir gödslad. I övrigt är vegetationen av gräshedstyp med fuktängspartier i svackorna.Flora: Vanlig låsbräken Botrychium lunaria, ormrot / Bistorta vivipara, ängsskallra / Rhinanthus minor, liten blåklocka / Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia, stagg / Nardus stricta och vårbrodd / Anthoxanthum odoratum är arter som är typiska för naturlig fodermark och som växer här. Cirka halva området har en flora som är svagt påverkad av gödsling.Kulturhistoriska förhållanden: Jöns-Erskölen är fjällfäbod till Jöns-Ersbodarna sydost om Klövsjö. Ursprungligen bestod fäboden av minst 5 vallar, idag finns två vallar med byggnader och trägärdesgårdar kvar. Totalt finns ett 20-tal byggnader från senare hälften av 1800-talet. En av vallarna brukas fortfarande traditionellt. I övrigt nyttjas fäboden som fritidsställe. Ingår i Länsmuseets fäbodinventering som ett klass I-objekt (högsta skyddsvärde).Nuvarande hävd: En av vallarna brukas traditionellt med slåtter och sedan efterbete. På övriga delar betar kor och getter. Området är välhävdat. Fast provyta med avseende på markflora finns inom objektet.Ingrepp - påverkan: Inslag av fritidsbebyggelse.Planeringsrekommendation: Fortsatt slåtter och beteshävd. NaturvärdesbedömningJöns-Erskölens fäbod har stora biologiska och kulturhistoriska värden. Den brukas fortfarande delvis med slåtter och efterbete, övriga delar betas. Floran är till stor del opåverkad av gödsling och hyser flera indikatorarter för naturlig fodermark. Fäboden har ett vackert läge och är ett klass I-objekt (högsta skyddsvärde) i fäbodinventeringen. Objektet ingår i riksintresseområden för kulturminnesvård och friluftsliv.Objektet ingår i "Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet" (s.k. NBO-objekt) och skötseln garanteras för närvarande genom 5-årigt miljöstödsavtal med miljöstöd (EU) för slåtter och fäbodbete.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
MA08i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE99100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Jöns-Erskölen
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720356
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY