Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720357

1.3 Site name

Johankölen

1.4 First Compilation date

2000-05

1.5 Update date

2010-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2001-05
Date site confirmed as SCI:2003-12
Date site designated as SAC:2009-12
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2009/4475/Na

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.186400
Latitude:62.431600

2.2 Area [ha]

3.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6520  info      1.3  0.00 
9070  info      2.6  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N15100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Old chalet farm area

4.2 Quality and importance

Landskap: Johankölens fäbodvall har ett vackert läge nedanför Jöns-Erskölens fäbod på Skorvdalsfjällets östsluttning ca 605 - 620 m.ö.h., omgiven av vidsträckta barrskogar och myrar, ca 11 km söder om Klövsjö. Fäbodvallen är kraftigt kuperad och består av två kullar med en mellanliggande sänka. I öster rinner Kölbäcken (alt. Kolbäcken) och här gränsar vallen mot en myr. Berggrunden består av Vemdalskvartsit och jordarterna är huvudsakligen isälvsgrus. Johankölen nås via skogsbilväg.Naturtyp: Öppen äng.Vegetationstyper: Delar av vallen är insådd men på stora ytor finns gräshedsvegetation och rödvenfriskäng.Flora: Ärtor / Pisum sp. och havre / Avena sativa har såtts på en del av vallen. På oplöjd mark växer revfibbla / Pilosella lactucella, hirsstarr / Carex panicea, stagg / Nardus stricta och vårbrodd / Anthoxanthum odoratum som indikatorarter för naturlig fodermark. En viss igenväxning med gran / Picea abies har skett längs skogskanten och enstaka buskar av en / Juniperus communis och viden / Salix sp. förekommer. Floran är opåverkad av gödsling i ca halva området.Kulturhistoriska förhållanden: Fäbodvallen har fungerat som fjällfäbod till Svartåstjärnvallen strax söder om Klövsjö. Totalt finns ett 30-tal byggnader, de flesta från 1800-talets första hälft. Här finns trägärdesgårdar och små odlingsrösen. Fyra av sex vallar utgör kompletta fäbodenheter. Idag brukas två av vallarna med slåtter och bete, i övrigt nyttjas fäboden för fritidsändamål. Johankölen ingår i fäbodinventeringen som ett klass I-objekt (högsta skyddsvärde).Nuvarande hävd: Två av vallarna hävdas med hjälp av nötkreatur och slåtter. Där är hävden måttlig. Viss hävd förekommer runt de andra stugorna. Ingrepp - påverkan: Inslag av fritidsbebyggelse. Körskador.Planeringsrekommendation: Slåtter / bete på samtliga vallar.NaturvärdesbedömningJohankölens fäbodvall är delvis i drift och nyttjas delvis för fritidsändamål. Delar av vallen är plöjd men stora ytor har en naturlig grässvål. Endast en del av området är välhävdat. Fäboden har klassats som ett klass I-objekt i fäbodinventeringen och ingår i en fäbodmiljö av riksintresse för kulturminnesvården.Objektet ingår i "Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet" (s.k. NBO-objekt) och skötseln garanteras för närvarande genom 5-årigt miljöstödsavtal med miljöstöd (EU) för slåtter (delvis) och fäbodbete.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HA04.03i
MA08i
ME06i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE99100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Johankölen
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720357
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY