Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720363

1.3 Site name

Storflon-Andersflon

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.412000
Latitude:63.347900

2.2 Area [ha]

229.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      4.08  0.00 
7140  info      117.48  0.00 
7230  info      21.22  0.00 
9010  info      59.09  0.00 
91D0  info      10.98  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0791.00
N161.00
N178.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Unik flora, rich fens.

4.2 Quality and importance

Området är beläget mellan Krokoms samhälle och Näldsjön och består av ett större våtmarksområde, myrarna Storflon, Andersflon och Bottenmyren, en mindre del örtrik granskog, samt relativt riklig förekomst av guckusko Cypripedium calceolus (NT). I området ingår även en mindre tjärn, Bånntjärn. Området består av 46 ha produktiv skogsmark, resten är myrmark och öppet vatten.Berggrunden i området består av kalksten i östra delen, gråvacka i västra delen och däremel-lan bälten med Kougstaskiffer och Andersöskiffer. Jordarterna är moiga moräner i södra delen, leriga moräner i norra delen samt betydande del torvmark. Området är med undantag för östra delen tydligt kalkpåverkat. Två fiskförande bäckar ingår helt respektive delvis i objektet. Båda är sannolikt reproduktionslokaler för både harr Thymallus thymallus och öring Salmo trutta.VåtmarkDe centrala delarna av alla tre myrarna är mer eller mindre sammanhängande och domineras av mosse, här finns både excentrisk och välvd mossetyp, dessutom har mossepartierna bitvis antydan till lagg som begränsning av mosseplanet. Karaktärsarter för mossen är ljung Calluna vulgaris, nordkråkbär Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum, renlavar Cladonia sp. och rostvitmossa Sphagnum fuscum. I blötare partier finner man tuvull Eriophorum vaginatum, flaggvitmossa Sphagnum balticum, ullvitmossa S. tenellum och rufsvitmossa S. majus. I omedelbar anslutning till mosseplanet finns, lägre liggande, tallbevuxna kärrpartier som närmast liknar den typ av lagg som kan finnas vid mossar i södra Sverige. Vegetationen domineras av tall Pinus sylvestris och viden Salix sp., i det blöta bottenskiktet främst brok-vitmossa Sphagnum russowii. Strukturerna är tydliga med strängar i ett excentriskt mönster. Inom delen Storflon finns också några små öppna vattensamlingar.Främst i södra och norra delarna finns större öppna - glest tallbevuxna rikkärrspartier med bl.a. orkidéer t.ex. sumpnycklar Dactylorhiza traunsteineri och brudsporre Gymnadenia conopsea, samt blåtåtel Molinia caerulea, axag Schoenus ferrugineus, vass Phragmites australis, gräsull Eriophorum latifolium, snip Trichophorum alpinum, guldspärrmossa Campylium stellatum, späd skorpionmossa Scorpidium cossoni och gyllenmossa Tomen-typnum nitens. Runt så gott som hela våtmarksområdet finns en sumpskogsbård av varierande bredd. Den är vanligtvis talldominerad med enbuskar Juniperus communis och kalkpräglad örtflora, men det finns också mindre sumpskogspartier dominerade av gran Picea abies och glasbjörk Betula pubescens vilka kan vara örtrika eller av starr- fräkentyp med ris-tuvor. Ristuvor förekommer ofta också i tallsumpskogen. Lokalt längs östra - nordöstra sidan av myrområdet saknas sumpskogsbården mellan myr och fastmark.FastmarkDen produktiva skogsmarken består i västra delen av 140 - 150-årig örtrik granskog / kalk-barrskog, delvis fuktig mark och delvis med upp till 50% lövinslag. Längs sydvästra sidan, mellan myren och järnvägen, finns en smal remsa något yngre (100 - 120 år) granskog på fast mark. Här finns ett visst inslag av rönn Sorbus aucuparia , sälg Salix caprea och asp Populus tremula. På flera ställen når myren med sumpskog fram till järnvägen. Sydöstra hörnet består huvudsakligen av gransumpskog, samt en liten åsrygg med ca 160-årig barrblandskog. Fastmarkspartierna längs östra sidan består delvis av ca 50-årig tallungskog varvat med små partier senvuxen gran längs myrkanterna. På fastmarkstungan mellan Storflon och Andersflon finns också ca 50-årig ungskog. Här finns förutom tall ett visst inslag av gran samt stort lövinslag. Lövinslaget når lokalt över 50% och inslaget av asp är påtagligt - delvis rikligt. Några aspar är gamla nog att hysa skinnlav Leptogium saturninum och hättemossor Orthotrichum sp.. Här finns också en del gamla tallöverståndare, några med brandljud. Yttersta delen består av grandominerad sumpskog. Nordöstra sidan mellan Bånntjärn och Bölesbäcken längst i norr består av en blandning mellan hyggen och

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
MG01.03.02i
MJ01.03i
MJ02.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Storflon-Andersflon
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720363
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY