Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720367

1.3 Site name

Bodberget Björsjö

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.249500
Latitude:63.015100

2.2 Area [ha]

187.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      5.37  0.00 
9010  info      101.75  0.00 
9050  info      32.59  0.00 
91D0  info      0.4  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1972Ranunculus lapponicus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N074.00
N1796.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Virgin forest, threatened polypores and lichenes.

4.2 Quality and importance

Området är beläget på östra sidan om Björsjön i Sundsjö socken, ca 11 km norr om Gällö. Objektet är ett mosaikartat naturskogsområde med bergbunden brandpräglad tallskog med beståndsåldrar på över 200 år varvat med delvis örtrika granskogar i 165 - 185-årsåldern. Berggrunden består av Revsundsgranit med hällmarkspartier. Jordarterna är moiga moräner med små inslag av torvmark. Vid nordöstra kanten ingår västra delen av en tjärn, Lill-Middagstjärn, och längst i öster finns en mindre bäck. I övrigt finns inget öppet vatten i om-rådet men många sluttningar är tydligt påverkade av rörligt markvatten. Inom objektet finns ett par små myrar av fattig - medelrik karaktär. Området är kraftigt kuperat och i fyra höjd-partier går berget i dagen. I centrala delen finns ett större hällmarksparti med nordostbranter mer mot angränsande myr. Högsta partierna når ca 420 m.ö.h. och Björsjöns yta ligger 296 m.ö.h. Området innehåller ovanligt stor andel skog med höga beståndsåldrar. Av ca 60 ha talldomi-nerad skog (inkl. hällmarkstallskog) har ca 50 ha en beståndsålder på ca 215 år. En tall Pinus sylvestris i det centrala hällmarksområdet beräknas vara minst 500 år (räknad till 460 år plus röta). I norra delen åldersbestämdes en slumpvis utvald bland de äldre tallarna till drygt 300 år (280 år plus röta). Ca 70 ha domineras av gran Picea abies, av dessa har ca 55 ha beståndsåldrar på 165 - 185 år. I flertalet bestånd (både gran och tall) med uppvuxen skog av lägre ålder finns oftast ett visst inslag av gamla överståndare eller senvuxna träd. Lövinslaget uppgår i genomsnitt till ca 10%, lokalt 30 - 40 %. Gammal grov asp Populus tremula, sälg Salix caprea och björk Betula sp. är dominerande lövträd med lokalt riklig före-komst. Gråal Alnus incana och hägg Prunus padus förekommer mera sparsamt. Hyggen och ungskog upptar ca 30 ha av arealen. Dessa är huvudsakligen koncentrerade till två kilar in i objektet söderifrån. Avverkningarna har skett under de senaste decennierna och där finns ytterst få gamla träd kvarlämnade. I ett ca 25-årigt ungskogsbestånd längs skiftes-gränsen i söder är lövinslaget ganska stort, i övrigt är lövinslaget i ungskog mera sparsamt. Död ved förekommer delvis rikligt. Här finns lågor av alla förekommande trädslag och dimensioner och i olika nedbrytningsstadier. Andelen grova lågor är relativt stor. På några ställen finns mycket grova asplågor, grova granlågor förekommer frekvent i de gamla gran-dominerade bestånden. Gamla grova tallågor förekommer i något mindre omfattning. Döda - döende stående träd finns väl spridda i området. Här och var finns också gamla grova tall-torrakor. Objektet är till övervägande del tydligt präglat av forna tiders bränder. Brandljud i levande gamla tallar förekommer frekvent. Även gamla stubbar, högstubbar och lågor har ofta någon form av brandspår. En gammal stubbe i östra delen uppvisar spår av sex bränder, 500-års-tallen har spår av 5 bränder. Vegetationstyperna i talldominerade delar är huvudsakligen bärristyper med lokala inslag av lavrik typ. Av de grandominerade delarna är ungefär hälften örtrik granskog. Resten är främst av blåbärstyp, lokalt dominerar smalbladiga gräs. Visst örtinslag finns ofta även i dessa vege-tationstyper. Av den örtrika granskogen kan ungefär hälften betraktas som kalkbarrskog. I kalkbarrskogspartierna hör blåsippa Anemone hepatica, smultron Fragaria vesca, skogsviol Viola riviniana, vispstarr Carex digitata och bergslok Melica nutans till karaktärsarterna. De fuktigare örtrika delarna domineras ofta av skogsfräken Equisetum sylvaticum, slidstarr Carex vaginata och torta Cicerbita alpina, samt ormbunkar som hultbräken Phegopteris connectilis och majbräken Athyrium filix-femina. I friska mossiga partier med visst örtinslag förekommer ögonpyrola Moneses uniflora och knärot Goodyera repens frekvent. Lappranunkel Ranunculus lapponicus (NT) är funnen i nordligaste delen och nästan längst i söder. På en skotningsväg väster om Lill-Middagstjärn f

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
MJ02.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Bodberget Björsjö
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720367
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY