Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720377

1.3 Site name

Laholmsnäset

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.376300
Latitude:63.907500

2.2 Area [ha]

94.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7230  info      1.17  0.00 
9010  info      80.82  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1948Calamagrostis chalybaea         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N071.00
N1799.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Virgin forest, threatened polypores and lichenes, unik flora.

4.2 Quality and importance

Laholmsnäset är beläget ca 11 km nordväst om Strömsund. Objektet ligger i en svag syd-sluttning mot Edsviken i Ströms Vattudal och består av ungefär lika delar örtrik granskog och västlig taiga. Här förekommer bl.a. de båda habitatarterna guckusko Cypripedium calceolus och skogsrör Calamagrostis chalybaea samt fyra fågelarter ingående i fågeldirektiven.Berggrunden består av kalksten och jordarterna är moiga - sandiga moräner. Terrängen är småkuperad och flera små lokar finns i området. Några av lokarna i östra delen har extremt klart vatten. Rörligt markvatten passerar i ett flertal örtrika stråk i nord - sydlig riktning.Huvuddelen av skogsbeståndet är i 150 - 200-årsåldern. Åldersspridningen är dock stor och virkesförrådet mycket ojämnt fördelat. I början av 1980-talet åldersbestämdes en tall Pinus sylvestris till drygt 300 år och en gran Picea abies till 270 år. På några ställen har ett uppslag av gran etablerats under de senaste 50 åren. På andra ställen finns gamla stavagransbestånd och i västra delen söder om skogsbilvägen finns partier där ingen gran når timmerdimension trots relativt hög ålder.Gran är dominerande trädslag (60 - 80 %), tallen är något ojämnt spridd och svarar för totalt ca 10 %, lokalt uppemot 50%. Även lövinslaget varierar och uppgår delvis till ca 30 %. Inslaget av gammal grov sälg Salix caprea och asp Populus tremula är påtagligt. Även björk Betula sp. förekommer väl spridd, här och var finns gamla grova exemplar. Brand har förekommit i området. På 300-årstallen finns brandljud daterat till ungefär år 1700 (enl. Urskogsinv). Brandspår förekommer även på en del andra tallar, gamla stubbar och lågor. Död ved före-kommer i varierande omfattning, delvis rikligt. Lågorna är av alla förekommande trädslag och dimensioner och i olika nedbrytningsstadier. På en del ställen pågår kraftig självgallring av gran och björk i klena dimensioner. Stående död ved finns också i måttlig omfattning. Sam-tidigt finns partier med påfallande lite död ved.Marken är vanligtvis av frisk typ med fuktiga stråk. I sydöstra delen finns ett mindre parti gransumpskog. Vegetationstyperna sammanfaller till stor del med vattenföringen i området. Ca hälften är av örttyp, oftast lågört med varierande inslag av högört. Resterande delar är blå-bärstyp eller lokalt smalbladig grästyp, båda med visst lågörtinslag. I östligaste delen finns även ett örtrikt litet rikkärrsstråk. Östra delen är i huvudsak kalkbarrskog, inslag av kalkbarr-skog finns även i sydvästra och nordvästra delarna.Finbräken Cystopteris montana förekommer lokalt rikligt, knärot Goodyera repens och tibast Daphne mezereum är väl representerade inom större delen av området. I östra delen är det delvis mycket rikt med bl.a. guckusko, tvåblad Listera ovata, svart trolldruva Actaea spicata, underviol Viola mirabilis, skogstry Lonicera xylosteum, liljekonvalj Convallaria majalis, skogsrör och mattor med kranshakmossa Rhytidiadelphus triquetrus.Lobaria- och Nephroma-arter finns på så gott som all vuxen sälg. Lunglav Lobaria pulmonaria finns även på bl.a. asp, björk och gran, skrovellav Lobaria scrobiculata (NT) är väl spridd på gamla sälgar. Garnlav Alectoria sarmentosa förekommer lokalt rikligt, på en del ställen med påtagligt långa bålar.Området präglas delvis av en avverkning, troligen dimensionsavverkning, omkring 1920-talet. Uttaget tycks ha varit mycket ojämnt fördelat. Några hektar i den östra delen hyser ett relativt enhetligt granbestånd, troligen gallrat och lövsanerat för ca 30 - 40 år sedan. Där finns knappt någon annan död ved än en del gamla mosslågor. Sentida avverkningar har inte förekommit i objektet. En ca 10 år gammal skogsbilväg (tillkommen efter urskogsinventeringen) passerar genom objektet. Den medför lokalt hydrologiska störningar då vattenföringen i en del fukt-stråk skärs av. Den kan även anses estetiskt missprydande.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
MJ02.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Laholmsnäset
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720377
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY