Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720382

1.3 Site name

Acksjön Rödön

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Lnsstyrelsen i Jmtlands ln
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.473800
Latitude:63.235300

2.2 Area [ha]

13.3000

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7230  info      4.59  0.00 
9010  info      5.57  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I4038Lycaena helle         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1716.00
N0776.00
N168.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lime bog, unik flora

4.2 Quality and importance

Acksjn ligger ca 3,5 km ostsydost om Rdns kyrka, ca 10 km nordvst om stersunds centrum, p Rdhalvns yttersta del nra Storsjns strand. Krret utgr resterna av en torr-lagd sj, Acksjn, som dikades ut p 1600-talet. I objektet ingr blekeflt, topogent krr och sumpskog. Omrdet r flackt och ligger ca 290 - 300 m..h., d.v.s. ngot hgre n Storsjns yta. Berggrunden bestr av Andersskiffer och kalksten. Jordarterna r leriga morner, islvsgrus, bleke och visst inslag av torv. En bck, Vikebcken, passerar genom omrdet. En mindre bck rinner in i omrdets vstra del och ansluter till Vikebcken i vtmarken. Vid fastmarks-kanten i vstligaste delen finns flera klluppkommor med utstrmmande markvatten. Lngs sdra och stra sidan lper en gruss som en sarg runt omrdet. Blekefltet r torrt och vldigt hrt med en gles vegetation med bl.a. krrfrken Equisetum palustre, hsthov Tussilago farfara, jmtstarr Carex lepidocarpa ssp. jemtlandica och hrstarr Carex capillaris. ven guckusko Cypripedium calceolus (NT), flugblomster Ophrys insectifera, tvblad Listera ovata , kattfot Antennaria dioica, vildlin Linum catharticum och jmtlandsmaskros Taraxacum crocodes (VU) frekommer i den extrema kalkmiljn. Bland mossorna kan nmnas skr kalkmossa Tortella fragilis, kruskalkmossa Tortella tortuosa och plyschgrusmossa Ditrichum flexicaule. Skyfallsalg Nostoc commune frekommer i bleke-fltet. Buskskiktet bestr av delvis tta snr med en Juniperus communis. Enlav Vulpicida juniperinus vxer rikligt bde p enbuskarna och i kalkbleken runt dem. Det ppna topogena fastmattekrret hyser en kalkgynnad vegetation med bl.a. blttel Molinia caerulea, hirsstarr Carex panicea, tuvsv Trichophorum cespitosum ssp. cespitosum och kalkindikatorn axag Schoenus ferrugineus. Hr frekommer ven brudsporre Gymnadenia conopsea, tvblad, flugblomster och i stora mngder den rdlistade guckuskon. Brunmossorna i bottenskiktet representeras av guldsprrmossa Campylium stellatum och spd skorpionmossa Scorpidium cossoni. Den vstligaste delen bestr av en relativt ppen rikmyr med kllmarksparti och en mindre bck / rnnil. Hr finns ocks ngra sm ppna vattenytor. Delvis inslag av lvdominerad sumpskog med frmst glasbjrk Betula pubescens, gral Alnus incana och viden Salix sp.. Sumpskogsdelarna har varierande trdslagsdominans. P fastare mark i och runt blekeflten i norra delen dominerar tall Pinus sylvestris, lokalt gran Picea abies med inslag av glasbjrk. Bestndsldern i den delen uppges till ca 120 r. I de centrala och vstra delarna blandsump-skog, delvis lvdominerad. Kantzonerna runt omrdet vxlar frn extremt torra - fuktiga partier. Trdskiktet lngs kanterna r ofta lvdominerat, men lokalt i norra och vstra delarna finns tall- eller grandomi-nerade partier. Trdldern i kantzonerna r frn ca 50 r och uppt. Svl i kantzonerna som ute i sumpskogspartierna finns ett ptagligt inslag av senvuxen gran och tall. Vikebckens utlopp genom grussen, den s.k. Kringgraven, r en ravinartad genombrytning i grussen. Hr har det funnits bde sg och kvarn, men r sedan lnge bevuxen med en rtrik lvblandskog. I bckdelen genom krret och en bit uppstrms har bcken kvar mycket av sin naturliga form. Lngre uppstrms r bcken utdikad och utrtad. Lngs hela strckan r det rtrikt kring bcken. Objektet r kraftigt pverkat av mnniskan, de ursprungliga hydrologiska frhllandena r kraftigt strda. P en del stllen finns ven pverkan frn tidigare sltter, bete och tktverk-samhet. Den blottlagda bleken r hrd av upptorkning och tramp. Hr r gott om tramp- och mopedspr.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
MJ02.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Lnsstyrelsen i Jmtlands ln
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Acksjn Rdn
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY