Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720383

1.3 Site name

Aspbacken Trång

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.062100
Latitude:63.324700

2.2 Area [ha]

19.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info  X     12.05  0.00 
6410  info      0.16  0.00 
9070  info      2.67  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I4038Lycaena helle         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N15100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Naturbetesmark

4.2 Quality and importance

Stor och varierande naturbetesmark som är mjukt kuperad i en sydsluttning ner mot Storsjön. Övre delen av hagen utgörs av betespräglad granskog med spridda lövträd. I övriga delar av hagen finns träd och buskar glest spridda. Trädskiktet utgörs här till stor del av lövträd som björk (Betula sp), sälg (Salix caprea), asp (Populus tremula)och hägg (Prunus padus). Ett stråk mitt i hagen, från öster till väster, är ganska igenväxt med sly, enbuskar (Juniperus communis) och älggräs (Filipendula ulmaria). I de nedre och mer öppna partierna dominerar rödvenfriskäng och tuvtåtelfuktäng. Högre upp i sluttningen finns skogsnävafriskäng, subalpin rödvenfriskäng och torr-frisk gräshed. Floran är mångfaldig och hyser många hävdberoende arter. bl. a. den rödlistade fältgentianan (Gentianella campestris) (VU). Här växer också kummin (Carum carvi), kattfot (Antennaria dioica), ormrot (Bistorta vivipara), knagglestarr (Carex flava), brudborste (Cirsium helenioides), bockrot (Pimpinella saxifraga), blodrot (Potentilla erecta) hirsstarr (Carex panicea) ängsskallra (Rhinanthus minor), slåtterfibbla (Hypochoeris maculata), vårbrodd (Anthoxanthum odoratum), rödklint (Centaurea jacea), fjällskära (Saussurea alpina). Delar av hagen har tidigare varit åker och där märks en gödselpåverkan. Fram till 1970-talet fanns även brunkulla Gymnadenia nigra (VU) i området och den återinplanterades i slutet av 1990-talet. Omgivningarna har en prägel av ålderdomligt jordbrukslandskap. Hagen innehåller en hölada, trägärdesgård och i anslutning till de gamla odlingarna finns några odlingsrösen kvar. Naturvärdesbedömning Stor naturbetesmark med tät och örtrik grässvål. Floran är mångformig och innehåller många hävdberoende växter som bara trivs i öppna ogödslade naturbetesmarker. De små åkertegarna och odlingsrösena är intressanta kulturspår som visar på tidigare markanvändning. Hagen är värdefull för landskapsbilden och ligger inom ett område av riksintresse för både kulturminnesvård och friluftsliv. Området föreslås som SCI / Natura 2000-område. Skötseln garanteras för närvarande genom 5-årigt miljöstödsavtal.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HA04.03i
MA07i
MA08i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA03i
MA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE99100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Aspbacken Trång
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720383
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY