Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720386

1.3 Site name

Viken Alsen

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2010-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.037300
Latitude:63.375300

2.2 Area [ha]

19.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      0.22  0.00 
6270  info      1.29  0.00 
6410  info      0.05  0.00 
7140  info      9.31  0.00 
9010  info      0.31  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N15100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Naturbetesmark

4.2 Quality and importance

Byn Viken i östra Alsenbygden har sina odlingsmarker i sydvästsluttningen ner mot Alsensjön. Ovanför odlingsmarken återfinns en omfattande naturbetesmark som sträcker sig ända upp mot skogen och innehåller öppen hagmark, ett parti björkhage och högst upp en träd och buskbärande del. Här finns stora öppna gläntor. I hagen ingår en del äldre åkermark men det mesta är naturbete utan gödselpåverkan. En mosaik av vegetationstyper finns i området: rished av blåbär-/ lingontyp, staggtorrhed, rödvenäng, örtrik friskäng, tuvtåtelfuktäng och högörtfuktäng. Floran är artrik med många hävdberoende växter bl.a. den rödlistade fältgentianan (Gentianella campestris) (VU). Jordbrukslandskapet har en ålderdomlig prägel med bl. a. genuina gårdsmiljöer. I hagens västra del står flera ängslador och i övrigt återfinns odlingsrösen, husgrunder och en trägärdesgård. Ladan i nordvästra hörnet är av mycket gammalt och ovanlig slag. NaturvärdesbedömningStor och mångformig naturbetesmark med stora skönhetsvärden. Gräsmarksfloran är varierande och hyser många hävdgynnade växter som bara trivs i öppna ogödslade områden. Området ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården och friluftslivet och bedöms som skyddsvärt.Objektet ingår i "Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet" (s.k. NBO-objekt) och skötseln garanteras för närvarande genom 5-årigt miljöstödsavtal. Området föreslås som SCI / Natura 2000-område.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
MA07i
MA08i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE99100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Viken Alsen
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720386
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY