Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720387

1.3 Site name

Övre Rise

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.171900
Latitude:63.463300

2.2 Area [ha]

11.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info  X     6.46  0.00 
6410  info      0.8  0.00 
9070  info      2.69  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I4038Lycaena helle         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1590.00
N1710.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Naturbetesmark

4.2 Quality and importance

Kuperad och svagt sluttande naturbetesmark och örtrik granskog i Övre Rise, mellan Risebergets skogsklädda sluttning och byns åkermarker. Objektet ligger vackert beläget och utsikten är vidsträckt. Naturbetesmarken är öppen och träd- och buskbärande. I trädskiktet växer framförallt gran (Picea abies), björk (Betula spp) och tall (Pinus sylvestris). Buskskiktet består huvudsakligen av en (Juniper communis) och lövbuskage. Betesmarken har successivt gallrats ur med gott resultat. Området är präglat av rörligt markvatten och kalkfuktstråk förekommer bitvis i lägre partier. Markvegetationen är örtrik och rik på indikatorarter för välhävdad och ogödslad betesmark. Området är en rik brunkullalokal (Gymnadenia nigra)(VU) och här växer också den rödlistade fältgentianan (Gentianella campestris) (VU). Flera olika vegetationstyper finns representerade. I högre lägen växer staggtorrhed och rödvenhed medan högörtfuktäng och örtrik friskäng återfinns i lägre partier intill fuktstråken. Bitvis domineras vegetationen av midsommarblomster (Geranium sylvaticum) och stormhatt (Aconitum lycoctonum ssp. Lycoctonum). Skogen ovanför betesmarken består av betespräglad örtrikgranskog med rik markflora. Genom skogen löper en mindre kraftledningsgata. Objektets östra del är troligen ett före detta ödesböle som består av husgrunder och fossila åkrar. Här finns också en genuin gårdsmiljö, en fin sommarladugård, odlingsrösen, fägata och trägärdesgård. I övrigt är hela området präglat av ett ålderdomligt jordbrukslandskap. Naturvärdesbedömning Vackert belägen naturbetesmark gränsande mot örtrik granskog med stort skönhetsvärde. Området är en viktig lokal för brunkullan och här växer också flera vegetationstyper med mycket högt skyddsvärde som gör betesmarken till en av länets värdefullaste. Området ingår i ett riksintresse för naturvården. Objektet ingår i "Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet" (s.k. NBO-objekt) och skötseln garanteras för närvarande genom 5-årigt miljöstödsavtal. Området föreslås som SCI / Natura 2000-område

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
MA07i
MA08i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE99100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Övre Rise
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720387
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY