Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720388

1.3 Site name

Önsta

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2010-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.307600
Latitude:63.046600

2.2 Area [ha]

2.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info  X     0.53  0.00 
6410  info      2.26  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I4038Lycaena helle    20   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N15100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Hagmark

4.2 Quality and importance

Önsta består av ett fåtal gårdar omgivna av åkrar och betesvallar i en NO-sluttning ned mot Rörösjön. Odlingslandskapet omges av barrskog. Objektet utgörs av en naturbetesmark tillsammans med ett mindre slåtterskifte. Hagmarken ligger i nedre delen av sluttningen och omges av kulturvall och skog. En bäck rinner genom hagen som också innehåller träd och buskar. Glasbjörk (Betula pubescens)är det dominerande trädslaget men ungträd av gran och tall expanderar. I buskskiktet förekommer en (Juniperus communis), kanelros (Rosa majalis) och viden (Salix spp). Vegetationstypen består huvudsakligen av örtrik friskäng (nordlig) men i ett fuktigare parti finns gräs/lågstarräng med bl.a. jämtlandsmaskros Taraxacum crocodes (VU). I den betade grässvålen finns en massförekomst av den rödlistade brunkullan (Gymnadenia nigra) (VU). Andra hävdberoende arter är bl. a. rödkämpar (Plantago media), rosettjungfrulin (Polygala amarella), bockrot (Pimpinella saxifraga), backruta (Thalictrum simplex), brudsporre (Gymnadenia conopsea), blekstarr (Carex pallescens), kattfot (Antennaria dioica), ängsskallra (Rhinanthus minor), hirsstarr (Carex panicea) och ormrot (Bistorta vivipara). I betesmarken återfinns en välbevarad sommarladugård. De mänskliga ingreppen på marken utgörs av dikning samt inhägnade provytor. Provytorna ingår i ett skötselförsök som påbörjades 1980. Avsikten är att brunkullapopulationens utveckling inom provytor med bete resp. slåtter. Naturvärdesbedömning Välhävdad betes och slåttermark med massförekomst av brunkulla. Floran är rik och opåverkad av gödsling med många arter som är typiska för naturlig fodermark. Landskapet har en prägel av ålderdomligt jordbrukslandskap. Området ingår i riksintresse för kulturminnesvård och friluftsliv och bedöms som skyddsvärt. Skötseln garanteras för närvarande genom 5-årigt miljöstödsavtal. Området föreslås som SCI / Natura 2000-område.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HA04.03i
MA07i
MA08i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE99100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Önsta
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720388
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY