Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720390

1.3 Site name

Källberget-Storberget

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.464900
Latitude:63.390300

2.2 Area [ha]

219.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.82  0.00 
7140  info      9.39  0.00 
9010  info      190.4  0.00 
9050  info      1.82  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N074.00
N1796.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Virgin forest, threatened polypores and lichenes.

4.2 Quality and importance

Det 222 hektar stora naturskogsområdet Källberget-Storberget är beläget i södra delen av Strömsunds kommun cirka 5.5 km nordost om Norr-Greningen, och cirka 7 km Sydväst om Skyttmon. Området är topografiskt varierande och växlar mellan bland annat en örtrik sumpskog med gran /Picea abies med ett flertal smålokar i lägre liggande delar och äldre brandpräglad naturskog med tall /Pinus sylvestris på blockrik mark i höjdlägen. Dominerande berggrund är revsundsgranit. Jordarten består i huvudsak av sandig morän i de talldominerande delarna men i svackor med gran med övervägande sandig-moig morän. De nivåskillnader som finns utgörs av områdets lägsta punkt på 345 meter över havet i anslutning till Lill-Stenvattnet i objektets sydöstra del och de högst liggande partierna i objektets tallnaturskogsdel på 395 meter över havet. Omgivande skog har relativt nyligen avverkats framför allt utanför objektets västra, södra och nordöstra del. Här står nu frötallställning med undantag från föryngringsytan i områdets allra sydligaste del. Norr om området finns en brandpräglad barrblandskog och skogen är relativt gammal men utan speciella naturvärden. Området utsattes för någon form av störning för ca 70-80 år sedan vilket tydliga tillväxtreaktioner på borrkärnor från äldre tall visar. Redovisade virkesförråd och beståndsåldrar från varje större delområde är skattade medelvärden.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
MG01.03.02i
MJ01.03i
MJ02.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Källberget-Storberget
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720390
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY