Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720393

1.3 Site name

Sättmyrberget

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.208700
Latitude:63.120700

2.2 Area [ha]

58.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      35.53  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N17100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Virgin forest, threatened polypores and lichenes.

4.2 Quality and importance

Området är beläget utmed delar av Sättmyrbergets sydöstra slutning, cirka 10 km väster om Hammarstrand och cirka 2,5 km söder om Böle i Ragunda kommun. Området är ett av de objekt som bedömdes vid urskogsinventeringen 1980 och fick då högsta klassningen. Tyvärr är omfattande partier av de södra delarna som då avgränsades som skyddsvärda idag borta. För tillfället står där idag en fröträdsställning av tall / Pinus Sylvestris. Berggrunden domineras av Ragundagranit och jordarter med företrädesvis sandig-moig morän men i näringsrikare delar bestående av moig morän. Höjdnivåerna i området sträcker sig mellan 300 meter över havet från lägsta punkt vid Sättmyran till områdets högsta punkt med 400 meter över havet i anslutning till Sättmyrbergets topp. Dagens skogstillstånd präglas av en sen brandsuccession där granen / Picea abies nu tagit över men ett flertal grova tallöverståndare och grov asp / Populus tremula finns kvar som ett bevis på en tidigare annorlunda beståndsstruktur. Inom området finns tre objekt klassade som nyckelbiotoper vilka under relativt lång tid varit undantagna från skogliga aktiviteter. Relativt nyupptagna föryngringsytor finns tyvärr i omedelbar närhet till dessa. Förutom plockhuggning av grov tall vid sekelskiftet skall det enligt uppgift ha skett ett torrvedsuttag på 20-talet, samt ett mindre uttag av lövträd i områdets norra del, under 40-talet (Isaksson, L. 1983. Urskogar och urskogsartade naturskogar i Jämtlands län 1983). Bitvis är granen rikligt draperad med hänglav och då vanligast med garnlav / Alectoria sarmentosa. Kolade stubbar och levande tall med brandljud visar att området härjats av flera bränder.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE02100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Sättmyrberget
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720393
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY