Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720394

1.3 Site name

Höjden Äspnäs

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.471500
Latitude:64.020000

2.2 Area [ha]

143.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      0.29  0.00 
9010  info      123.04  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1972Ranunculus lapponicus         
I1926Stephanopachys linearis               
I1927Stephanopachys substriatus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N17100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Virgin forest, threatened polypores and lichenes.Området har idag inga kända förekomster av grov- respektive slät tallkapuschongbagge. Det finns emellertid flera nyligen funna förekomster av dessa arter relativt nära.Detta är ett tänkt objekt för naturvårdsbränning och efter bränning kan arterna förväntas hittas här. Vår förhoppning är att detta område ska utgöra basen i ett större bränningslandskap.

4.2 Quality and importance

Området är beläget cirka 20 km nordnordväst om Strömsund, 5 km nordost om Risnäset, i Strömsunds kommun.Ett område med omväxlande karaktär och som sträcker sig utmed ett långsmalt skifte med föryngringsytor i vardera ände. Områdets högsta partier finns i de centrala delarna med ca 415 meter över havet och de lägsta i anslutning till avgränsningen i sydväst på 330 meter över havet. Dominerande bergart består i huvudsak av vemdalskvartsit och jordarter av moig till grusig morän. De centrala partierna består av dimensionsavverkad tallskog/Pinus sylvestris men där relativt grova och högvuxna tallöverståndare lämnats, ett par av dessa med rovfågelbo. Övriga delområden karaktäriseras av örtrik sumpskog i väster samt lågarik grannaturskog/Picea abies i öster. Inom objektet finns delar som avverkats i sen tid och där det idag står fröträdstallar och ungskog. Avverkningar av angränsande skog i söder är nära förestående då ny skogsbilväg dragits fram där. Namn som Nybodarna, Allåbodarna och Nordbodarna vittnar om att fäboddriften har varit allmänt utbredd i omgivningarna. Stora delar av området är av skogsvårdsstyrelsen identifierade som nyckelbiotoper 1993.Området har idag inga kända förekomster av grov- respektive slät tallkapuschongbagge. Det finns emellertid flera nyligen funna förekomster av dessa arter relativt nära.Detta är ett tänkt objekt för naturvårdsbränning och efter bränning kan arterna förväntas hittas här. Vår förhoppning är att detta område ska utgöra basen i ett större bränningslandskap.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MB05b
MG01.03.02i
MJ02.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE02100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Höjden Äspnäs
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720394
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY