Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720402

1.3 Site name

Svedjeflon-Sidflon

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.547500
Latitude:63.687800

2.2 Area [ha]

169.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      1.3  0.00 
7230  info      123.45  0.00 
9010  info      20.34  0.00 
9050  info      2.03  0.00 
91D0  info      3.05  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N07100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kärr

4.2 Quality and importance

Området är beläget ca 5 km sydost om Hallviken och består av de tre mer eller mindre sammanhängande myrarna Svedjeflon, Sidflon och Ratflon.Det stora kärret sluttar svagt och består till största delen av stora öppna kärr. Men här finns även en hel del skogskärr av olika typer. Vegetationen är av tydligt rik typ och bitvis övergår den i kalkrik typ.I de öppna delarna dominerar tuvsäv (Trichophorum cespitosum ssp. cespitosum) och i bottenskiktet guldspärrmossa (Campylium stellatum) och späd skorpionmossa (Scorpidium cossoni). I de blötare delarna dominerar korvskorpionmossa (Scorpidium scorpioides) med inslag av späd skorpionmossa. Här finns även renodlade axag (Schoenus ferrugineus)-kärr utbildade.Granbjörkkärret präglas av ett högvuxet och bitvis frodigt och örtrikt fältskikt. Det är mycket artrikt och här växer bl.a. älgört (Filipendula ulmaria), midsommarblomster (Geranium sylvaticum), humleblomster (Geum rivale) och kärrfibbla (Crepis paludosa). Här växer även Kung Karls spira (Pedicularis sceptrum-carolinum). På flera olika platser i skogskärren växer här den rödlistade käppkrokmossan (Hamatocaulis vernicosus) (NT).Tallkärrens vegetation liknar till vissa delar gran-björkkärret men har en tuvigare karaktär med bl.a. rostvitmossa (Sphagnum fuscum).I ett blött dråg förekommer järnockrautfällning. Här växer det rikligt med vattenklöver (Menyanthes trifoliata).Grönkulla (Coeloglossum viride), tvåblad (Listera ovata), ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata) , sumpnycklar (Dactylorhiza traunsteineri), skogsnycklar (Dactylorhiza maculata ssp. Fuchsii), brudsporre (Gymnadenia conopsea) och den rödlistade guckuskon (Cypripedium calceolus) (NT) är de påträffade orkidéerna. Guckuskon förekommer lokalt i stor omfattning, uppskattningsvis 500 exemplar.Huvudstarr (Carex capitata), tagelstarr (Carex appropinquata), glansvide (Salix myrsinites), klotuffmossa (Palustriella falcata), källtuffmossa (Creatoneuron filicinum) och nordtuffmossa (Palustriella decipiens) tillhör kärrets övriga kalkindikatorer.Avverkningar ansluter till kärret i de östra delarna. Även några fastmarksholmar är avverkade i östra delen. De centrala och västra delarna är orörda.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
MB02.02b
MG01.03.02i
MJ02.02b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Svedjeflon-Sidflon
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720402
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY